Náš závazek k lidem a biologické rozmanitosti

Weleda je součástí světa, ve kterém prospívají nejen lidé, ale také biodiverzita. Označení UEBT za „DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH PRINCIPŮ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SUROVIN potvrzuje, že společnost během pěstování, sklizně a dalšího zpracovávání surovin klade důraz na ochranu biodiverzity. Potvrzuje také náš závazek platit všem osobám, které jsou součástí našeho dodavatelského řetězce, spravedlivé mzdy a zacházet s nimi s respektem.

Co znamená označení UEBT „DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH PRINCIPŮ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ SUROVIN“?

Označení UEBT, které uděluje Unie pro etický BIO obchod, se vztahuje na všechny postupy, které souvisí se získáváním zdrojů pro výrobu přírodní kosmetiky. Je to potvrzení pro spotřebitele, které dokazuje, že nám záleží na lidech a biodiverzitě. Jinými slovy dbáme na ochranu půdy, mikroorganismů, vody, vzduchu, rostlin, zvířat a lidí zapojených do procesu získávání našich přírodních složek.
 
Nicméně, toto označení se nevztahuje na specifické produkty ani suroviny.

Jak chráníme biotopy, ve kterých se vyskytují suroviny, které zpracováváme?

Neseme zodpovědnost za osoby, které pěstují, sklízí a zpracovávají přírodní suroviny. Pouze společným úsilím můžeme zaručit, že biotopy nebudou ničeny, ale využívány a chráněny udržitelným způsobem. Taková je filozofie, která stojí za označením UEBT. Weleda je jednou z prvních společností na světě, jejíž produkty nesou označení UEBT.

Rik Kutsch Lojenga, Výkonný ředitel UEBT a expert v oblasti etického získávání přírodních surovin

„Jsme velmi hrdí na to, že společnost Weleda získala certifikát UEBT a je tak jednou z prvních společností, které si toto označení důvěry mohou umístit na své produkty. Splněním pravidel naší mezinárodně uznávané směrnice Weleda zaručuje zákazníkům, že je během získávání surovin chráněná biodiverzita, zdroje jsou používány s ohledem na udržitelnost a že se všemi partnery dodavatelského řetězce je zacházeno spravedlivě a dostávají spravedlivou odměnu.“

 

Jakými principy se řídí naše obchodní aktivity?

Je to 7 hlavních kritérií, které stanovuje směrnice UEBT:

 1. Zachování biologické rozmanitosti
 2. Udržitelné využívání biodiverzity
 3. Spravedlivé sdílení výhod plynoucích z využívání biologické rozmanitosti mezi společnostmi a místními komunitami
 4. Dohledání původu přírodních složek
 5. Dodržování národních a mezinárodních zákonů
 6. Přiměřené pracovní podmínky a zajištění potravin pro osoby, které se podílejí na lokálním získávání surovin
 7. Jasné informace týkající se vlastnictví půdy a práva k používání a přístupu k přírodním zdrojům

Co je UEBT?

Unie pro etický BIO obchod (UEBT) www.uebt.org je neziskové sdružení, které podporuje a zároveň ověřuje závazky společností, které se zavázaly k etickému získávání surovin. UEBT stanovuje celosvětově uznávané principy etického získávání surovin. Unie pro etický BIO obchod byla založena jako odborná organizace OSN na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a pravidel stanovených Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

Proč si společnost Weleda vybrala UEBT?

V porovnání s jinými certifikačními orgány, se UEBT zabývá sociálními, ekologickými a ekonomickými otázkami. Plněním kritérií, která tato UEBT směrnice stanovuje, se aktivně podílíme na zachování biodiverzity v ekosystémech. Poskytujeme domov zvířatům a rostlinám a zároveň pomáháme lidem po celém světě vést důstojný a zdravý život. Uchováváme přírodní zdroje s cílem poskytnout budoucím generacím řádný základ pro život.

Jak společnost Weleda podporuje místní komunity?

 • V současné době spolupracujeme s 50 lokálními partnery na různých místech planety.
 • Podporujeme projekty, které vznikly ve spolupráci s lokálními partnery, a to v podobě poskytování zdravotní péče a vzdělávání.
 • Sociální udržitelnost zahrnuje mnohem více než spravedlivou odměnu. Směrnice UEBT se zaměřuje na mnoho aspektů, mezi které patří ochrana před diskriminací, dětskou nebo nucenou prací, dodržování práva na svobodu shromažďování, prosazování bezpečnosti práce a pracovního práva.
 • Zemědělci obdrží spravedlivé ceny, které pokrývají náklady na zavedení osvědčených postupů a umožňují jim zlepšit kvalitu života jejich rodin a komunit.
 • Zabezpečení dostatku potravin pro místní obyvatele nesmí být ohroženo našimi aktivitami, které nám umožňují získávat suroviny. Kontrolujeme naše dodavatelské řetězce v souladu s touto zásadou a je-li to nezbytné, přijímáme nutná opatření.
 • Naše metody přizpůsobujeme principům této přísné směrnice, v případě potřeby provádíme kontrolní audity a společně s našimi místními partnery přijímáme opatření, která vedou ke zlepšení.
 • Dbáme také na to, aby byla zachována kulturní svoboda a znalosti místních komunit o biologické rozmanitosti.

Jak společnost Weleda prosazuje její závazky v oblasti zachování biologické rozmanitosti?

 • Požadujeme, aby naši partneři měli dostatečné informace o ohrožených druzích, které se vyskytují v oblasti, ze které získáváme suroviny. Tyto informace jim může poskytnout Ministerstvo životního prostředí nebo místní neziskové organizace. Na základě těchto informací můžeme přijmout vhodná opatření, která zabrání vymírání ohrožených druhů nebo se aktivně účastnit existujících projektů na ochranu biologické rozmanitosti. Dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES - www.cites.org) získáváme vzácné a chráněné rostlinné druhy, jako je například arnika, z udržitelné a certifikované ekologické produkce. Tento projekt podporuje biologickou rozmanitost a zároveň místní zemědělce.
 • Podporujeme naše partnery během přechodu na ekologické zemědělství – bez pesticidů a monokultur.
 • Podporujeme naše partnery v pěstování květinových polí a živých plotů, které poskytují životní prostor pro mnoho druhů hmyzu.

Jít příkladem:

Množství spotřebitelů, kteří vědomě nakupují výrobky společnosti Weleda, neustále narůstá. Díky tomuto nárůstu poptávky máme stále větší pozitivní dopad na osoby, které jsou součástí našich dodavatelských řetězců a také na biodiverzitu. Certifikát UEBT udělený za „ETICKÉ PRINCIPY ZÍSKÁVÁNÍ SUROVIN“ hraje je v tomto ohledu významnou roli. Naším přáním je to, aby se na cestu etického získávání surovin vydávalo stále více společností – pro sebe samé, spotřebitele a naši planetu.

Odkud naše suroviny pochází?

Díky rozmanitosti pochází námi využívané suroviny z celého světa a dlouhodobě spolupracujeme téměř s 50 farmáři. Ať už v Itálii, Moldávii nebo třeba Mexiku, všude uzavíráme dlouhodobá partnerství s lokálními pěstiteli, farmáři a zemědělci. Tato partnerství jsou přínosná pro obě strany – my získáváme vysoce kvalitní suroviny, farmáři zase spravedlivou odměnu. Společně pak pečujeme o půdu a zachování biodiverzity. Podívejte se na pár našich vybraných fair trade projektů:

 

Rumunsko – arnika

Pohoří Apuseni v rumunských Karpatech je díky své absenci průmyslových chemikálií ideálním místem pro růst arniky. Na konci léta zde její květy ručně sbírají obyvatelé okolních vesnic, kteří tak mají zajištěnou obživu. Arnice se na oplátku odměňují tím, že o ni pečují a pomáhají jí v růstu.

 

Maroko – argan

V Maroku jsme navázali spolupráci s rodinným podnikem Sidi Yasiine, který zaměstnává 500 lidí dle zásad Fair Trade. Jsou to především ženy, které ručně sbírají a lisují plody argánie, proto jsme zde pomohli vybudovat školku a školu, kam dochází jejich děti.

 

Španělsko – mandle

Ve Valencijském regionu spolupracujeme s kooperativou Manan, která nám dodává zásoby organicky pěstovaných mandlí.Toto partnerství je nám blízké i díky vyznávání stejné filozofie udržitelného rozvoje – místní pěstitelé například šetří vodou, která je ve Španělsku vzácnou komoditou. Nadměrné zavlažování totiž může postupně vést k erozi půdy.

 

Chile – růže muškátová

Od roku 2004 jsme partnery společnosti, která vyrábí šípkový olej lisovaný za studena v BIO kvalitě. Každý rok se v místních nehostinných podmínkách shromáždí kolem 600 sběračů, kteří v divoké přírodě sklidí přibližně 2 500 tun volně rostoucích šípků. Všichni z těchto sběračů jsou speciálně vyškoleni, aby keře nepoškodili. Weleda jim za práci vyplácí férový plat, což pravidelně kontrolují chilské úřady.