Zásady ochrany osobních údajů

Weleda se zavazuje chránit vaše soukromí. Uznáváme důvěru, kterou jste nám dali, když sdílíte informace na těchto webových stránkách. Tyto zásady popisují, jak tyto informace shromažďovat a používat.

Jak nakládáme a uchováváme vaše soukromé informace

Zásady ochrany osobních údajů

Weleda se zavazuje chránit vaše soukromí. Uznáváme důvěru, kterou jste nám dali, když sdílíte informace na těchto webových stránkách. Tyto zásady popisují, jak tyto informace shromažďovat a používat.

 • Jak nakládáme a uchováváme vaše soukromé informace

A. Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Dodržování zákonných ustanovení, které se týkají ochrany osobních údajů, je pro nás zvlášť důležité. Cílem těchto zásad je informovat Vás jakožto uživatele našich webových stránek o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a také o Vašich právech, jste-li subjektem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen " GDPR"). Následující zásady již zohledňují nový vývoj v souladu s GDPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

1. Správce

Tato webová stránka a nabízené služby je provozována společností

WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika

IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981

Tel.: +420 257 315 888 Email: office@weleda.cz Website: www.weleda.cz

2. Obecné informace

Webové stránky jsou vyvinuty tak, abychom zajistili, že sbíráme co nejméně Vašich údajů. V zásadě je možné navštívit naše webové stránky, aniž byste museli zadávat jakékoliv Vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů je nezbytné pouze tehdy, pokud se rozhodnete používat určité služby (např. pomocí kontaktního formuláře). Přitom vždy zajistíme, že zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s relevantním právním základem nebo na základě Vašeho souhlasu). Dodržujeme ustanovení GDPR účinné od 25. 5. 2018 a dále příslušné vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3. Definice

V souladu s GDPR pojmy použité v těchto zásadách mají následující význam:

"osobními údaji" veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

"zpracováním" jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

"omezením zpracování" označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

"pseudonymizací" zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

"správcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

"zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

"příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

"třetí stranou" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

"souhlasem" subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

4. Souhlas

Při návštěvě našich webových stránek občas shromažďujeme určité osobní údaje, které se Vás týkají. Vyžadujeme Váš souhlas, abychom tak mohli činit. Toto se děje v první řadě v našem dialogovém a servisním prostoru, konkrétně v případě, že kontakt je proveden prostřednictvím kontaktního formuláře, je objednán newsletter, jsou prováděny rezervace termínů, při používání našich služeb.

Prohlášení o souhlasu

Použitím formulářů, které poskytujeme, souhlasíte s tím, abychom shromáždili osobní údaje, které nám poskytnete a zpracovávali je, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tento souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna, a to poskytnutím příslušného prohlášení. Vezměte prosím na vědomí, že již není možné používat službu bez Vašeho souhlasu. Chcete-li odvolat souhlas, použijte výše uvedené způsoby kontaktu (v tomto případě prosím uveďte své jméno, e-mail a poštovní adresu).

5. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje vyžadované k legitimizaci, provedení nebo zpracování naší nabídky služeb podle článku 6 odst. 1b GDPR jako náš právní základ. Pokud používáme externí poskytovatele služeb jako součást zadaného zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování je článek 28 GDPR.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro následující účely:

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů ('proč je zpracování osobních údajů požadováno')

pokud je učiněn kontakt a pro související korespondenci

na základě Vašeho souhlasu

řešení Vaší žádosti a poskytnutí s tím souvisejících dalších doporučení, které požadujete

na základě Vašeho souhlasu

zasílání našich newsletterů

na základě Vašeho souhlasu

k zajištění toho, že naše webové stránky Vám budou prezentovány co nejefektivněji a nejzajímavěji (např. pomocí anonymizovaného hodnocení)

na základě našeho oprávněného zájmu

pro technickou realizaci našich služeb

na základě našeho oprávněného zájmu

registrace Weleda uživatele; účast na hodnocení produktů

na základě Vašeho souhlasu

účast na soutěžích

na základě Vašeho souhlasu

pro poskytnutí našich služeb (nákup na internetovém obchodě weleda.cz)

pro splnění smlouvy

po poskytnutí našich služeb (nákup na internetovém obchodě weleda.cz)

na základě našeho oprávněného zájmu

zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům

na základě našeho oprávněného zájmu

 

6. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud jsou Vámi volně poskytnuty s Vaším vědomím, např. vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailů.

Toto se týká následujících osobních údajů (v uvedené podobě/formě):

Obecné kontaktní údaje:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Telefon*
 • Email*
 • Ulice*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Město*
 • Žádost
 • Zpráva

Weleda newsletter:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Email*

Uživatelský účet Weleda:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Email*
 • Heslo*
 • Telefonní číslo*

Osobní údaje, které poskytnete a jejich obsah, zůstanou výlučně u nás a našich přidružených společností. Vaše údaje uchováváme a zpracováváme pouze za účelem uvedeným v kapitole 5 těchto zásad. Každé použití nad rámec stanoveného účelu vyžaduje Váš výslovný souhlas. Totéž platí pro předání a přenos Vašich údajů třetím osobám.

7. Obecné protokolové soubory

Data připojení pro dotazovací počítač (IP adresa), které z našich stránek navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační data prohlížeče a použitý typ operačního systému, webovou stránku, z níž nás navštěvujete, a úspěšný přístup jsou dočasně zaznamenány webovým serverem v protokolových souborech (soubory protokolu). Technická správa webových stránek a anonymní shromažďování statistik umožňuje vyhodnocení přístupu k službě Weleda a vyhodnocení zaměřené na zlepšení ochrany údajů a bezpečnosti dat v naší společnosti, aby se nakonec zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

Údaje o souboru protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které zadáte, po dobu 12 měsíců pro analytické účely, než budou vymazány.

8. Cookies

Používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám mohli nabídnout personalizovaný on-line zážitek. Další informace o tom, jak společnost Weleda používá soubory cookie a podobné technologie, naleznete zde.

9. Newsletter

Pokud se zaregistrujete k odběru e-mailového newsletteru, Weleda vyžaduje Váš způsob oslovení, křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou by měl být zaslán newsletter. Veškeré další informace jsou poskytovány dobrovolně a slouží k osobnímu vyřizování a personalizaci zpravodaje a odpovědi na dotazy na e-mailové adrese.

Pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru na této webové stránce, společnost Weleda použije údaje, které zadáte výhradně pro tento účel, nebo Vás informuje o relevantních okolnostech týkajících se této služby nebo její registrace. Společnost Weleda předává tyto údaje poskytovateli třetí strany APSIS pro správu a implementaci poštovních zpráv. Společnost Weleda uzavřela dohodu o postupu při zpracování zakázky s APSIS, poskytovatelem e-mailového marketingu. To zajišťuje, že uvedený poskytovatel služeb splňuje přísné podmínky německého zákona o ochraně osobních údajů ve všech aspektech při správě a provádění zasílání newsletterů. To také zajišťuje, že Vaše data jsou uložena pouze v EU s vysokým stupněm ochrany. Vaše data nejsou uložena na serverech mimo EU.

Platná e-mailová adresa je vyžadována pro zasílání newsletteru. Uloží se také IP adresa, kterou používáte k registraci k odběru newsletteru a datum této registrace. Tyto údaje slouží jako důkaz Weledy v případě zneužití, pokud je pro newsletter zaregistrována neznámá e-mailová adresa. Abychom také zajistili, že e-mailová adresa nebyla třetí stranou neoprávněně zaslána do mailingového seznamu Weleda, postupuje Weleda podle postupu "double opt-in". V tomto postupu, jakmile se zaregistrujete, bude odeslán potvrzovací e-mail na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Teprve po potvrzení Vaší registrace kliknutím na odkaz v e-mailu získáte požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohoto postupu se zaznamenává přihlašování k odběru newsletteru, doručení potvrzovacího e-mailu a potvrzení o registraci.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání newsletterů s účinkem do budoucna. Weleda poskytuje odkaz, který můžete použít pro uvedené odhlášení, v každém newsletteru. Můžete také sdělit písemně požadavek na odhlášení na kontakty uvedené na výtisku (imprint).

10. Hodnocení produktů

Můžete také hodnotit kosmetické produkty na této webové stránce. Hodnocení je ponecháno pod Vaším celým křestním jménem a prvním písmenem Vašeho příjmení. Proto musíte použít Vaše křestní jméno a příjmení a Váš email k založení uživatelského účtu a/nebo k přihlášení se do něj. Pseudonym ve formě Vaše celého křestního jména a prvního písmene Vašeho příjmení je pak vložen jako autor hodnocení a související identifikující údaje jsou známy pouze správci.

11. Testeři produktů značky Weleda

Pokud budete vybrán/a jako tester produktů značky Weleda, uložíme Vaši poštovní adresu a také Vaše křestní jméno příjmení a e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vaši poštovní adresu a telefonní číslo použijeme pouze za účelem zaslání testovaného produktu a Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku spokojenosti s produktem.

12. Soutěže

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání soutěže za účelem odeslání všech cen. Po skončení soutěže budou data vymazána. V některých případech jsou data předávána externím poskytovatelům služeb jako jsou: Česká pošta a.s., Geis Parcel CZ s.r.o. a Zásilkovna s.r.o.

 

Účastník může kdykoliv odvolat svůj souhlas s ukládáním prostřednictvím office@weleda.cz, a tím ukončit svou účast v soutěži.

 

Účastník soutěže rovněž souhlasí s tím, že při příslušných soutěžích může být fotografie nebo recenze, které nahrál s celým křestním jménem a prvním písmenem svého příjmení, zveřejněny ve spojení se soutěží a s jakoukoliv výhrou v soutěži, po našem schválení, na webové stránce Weledy nebo na facebookovém účtu Weledy či na instagramovém účtu Weledy. Účastník sám je zodpovědný za soulad se zákonem ohledně nahraných fotografií, zejména ohledně příslušných autorských práv k nim. Společnost Weleda si vyhrazuje právo neschválit fotografie nebo text s obsahem, který je zjevně nezákonný (tyto fotografie nejsou na veřejnosti zobrazeny a jsou vyloučeny ze soutěže).

13. Integrace obsahu a služeb třetích stran

Naše internetová stránka používá obsah a služby třetích stran. Patří sem například mapy a videa poskytované Google Maps a YouTube. IP adresa musí být přenesena, aby bylo zajištěno, že tato data budou přístupná a zobrazena v prohlížeči uživatele. Poskytovatelé služeb (dále jen " poskytovatelé třetích stran") proto používají IP adresu uživatele.

Přestože se snažíme pouze o použití poskytovatelů třetích stran, kteří vyžadují pouze adresu IP k poskytnutí obsahu, nemáme žádný vliv na to, zda může být uložena IP adresa. Tento proces se může uskutečňovat mimo jiné i pro statistické účely. Pokud zjistíme, že je IP adresa ukládána, budeme Vás informovat.

 • Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou službu pro analýzu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen " Google").

Služba Google Analytics také používá soubory cookie, tj. textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace získané cookie týkající se používání této webové stránky jsou obvykle převáděny na server Google v USA a uloženy tam.

Anonymizace IP adresy je aktivována na naší webové stránce, což znamená, že Vaše IP adresa je předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa je přenesena pouze na server Google v USA a zkrácena tam ve výjimečných případech. V těchto výjimečných případech je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR toto zpracování založeno na našem oprávněném zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Společnost Google tyto informace použije v našem účtu, aby vyhodnotila Vaše používání webové stránky, sestavila přehledy o činnostech na webových stránkách a poskytovala nám jako operátorovi webové stránky další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není kombinována s dalšími údaji od společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit použitím příslušného nastavení ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Můžete také zabránit shromažďování údajů vytěžených ze strany cookies v souvislosti s používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) na Googlu a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Případně můžete také zastavit nahrávání dat službou Google Analytics pomocí toho, co je označováno jako ´cookie pro odhlášení´, klepnutím na tlačítko <a href="javascript:gaOptout()">here</a>. Pokud vymažete cookies v prohlížeči, musíte kliknout na tento odkaz znovu.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o tom, jak se uživatelská data používají v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zásady ochrany soukromí Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs&gl=cz

 • Používání DoubleClick

Tato internetová stránka využívá online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

Společnost DoubleClick používá soubory cookie pro umístění relevantních reklam pro uživatele, zlepšení přehledů o výkonu kampaně nebo zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy znovu a znovu. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenávání reklam, které jsou umístěny v tom prohlížeči, a proto jim může zabránit opakovanému zobrazení. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našeho webu v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR.

Služba DoubleClick může také používat ID cookie k zaznamenání známých jako konverze, které jsou propojeny s žádostmi o reklamy. K tomu dochází, když uživatel vidí reklamu DoubleClick a později použije stejný prohlížeč k přístupu na webové stránky inzerenta a od něho něco koupí. Podle Googlu soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje

Vzhledem k používanému marketingovému nástroji Váš prohlížeč automaticky vytváří přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromažďovány pomocí tohoto nástroje společností Google, a proto Vás informujeme o tom, co víme: Integrace systému DoubleClick informuje Google, že jste se dostali do příslušné části naší online přítomnosti nebo klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni u společnosti Google a / nebo jste se nepřihlásili, poskytovatel může stále zjistit vaši IP adresu a uložit ji.

Pokud se chcete odhlásit od tohoto postupu sledování, můžete provést deaktivaci cookies pro sledování konverzí úpravou nastavení prohlížeče k blokování souborů cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Pokud vymažete soubory cookie, toto nastavení bude vymazáno. Případně se můžete dozvědět o použití souborů cookie z Digitální reklamní aliance na adrese www.aboutads.info a odpovídajícím způsobem upravte nastavení. Nakonec můžete nastavit nastavení prohlížeče tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a rozhodli se, zda je chcete přijmout jednotlivě, zda je chcete přijmout v určitých případech, nebo zda je chcete obecně odhlásit. Pokud odmítnete přijmout soubory cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezená.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o ochraně osobních údajů týkajících se služby DoubleClick od Google naleznete na níže uvedené webové stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání Google reCaptcha

Na této webové stránce používáme také funkci reCAPTCHA poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (" Google"). Tato funkce slouží především k tomu, aby rozhodla o tom, zda je vstup uskutečněn fyzickou osobou nebo nesprávně pomocí mechanického a automatizovaného zpracování. Služba zahrnuje zaslání společnosti Google IP adresu a veškeré další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA a v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR vychází z našeho oprávněného zájmu o určení individuálního záměru v činnosti na internetu a zabránění zneužití a spamu.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání Google Maps

Na této webové stránce používáme také Google Maps (API) poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen " Google"). Google Maps jsou webové služby, které zobrazují interaktivní mapy, aby zobrazovaly vizuální reprezentace geografických informací. Tato služba slouží k tomu, aby Vám ukázala naší polohu, a usnadňuje Vám se k nám dostat.

Když přistupujete k podstránkám obsahujícím integrované Google Maps, informace o Vašem používání naší webové stránky (například IP adresa) jsou odesílány na servery Google v USA a uloženy tam. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni do uživatelského účtu poskytovaného společností Google nebo nemáte uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, Vaše data jsou přímo přiřazena k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla přiřazena k Vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Každé takové vyhodnocení vzniká v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR na základě legitimního zájmu společnosti Google o umísťování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo založených na potřebách svých webových stránek. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto profilů využití. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na Google.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Pokud nesouhlasíte s tím, že v budoucnu budou Vaše údaje předávány společnosti Google v souvislosti s používáním Google Maps, můžete úplně deaktivovat webovou službu Google Maps tak, že vypnete aplikaci JavaScript v prohlížeči. Google Maps a mapy zobrazené na těchto webových stránkách se již nebudou moci používat.

Podmínky používání společnosti Google můžete zobrazit na adrese:https://policies.google.com/terms?hl=cs. Další podmínky používání Map Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs_CZ/help/terms_maps.html

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete na webových stránkách Google ("Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google"): https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání nástrojů retargetingu

Na naší webové stránce http://www.weleda.cz/ používáme technologii retargetingu. Retargeting používáme ke kategorizaci uživatelů webových stránek do skupin uživatelů. V závislosti na uživatelské skupině pak adresujeme návštěvníkům webových stránek na jiných webových stránkách nebo v aplikacích personalizovanou reklamou týkající se našich produktů a služeb.

K tomu používáme následující produkty, které nám poskytovatelé služeb dodávají:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

'Facebook Custom Audience' a 'Facebook Pixel' jsou produkty společnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (" Facebook"). Naše webové stránky používají ´Facebook Pixel´od Facebook, který vytváří přímé spojení se servery Facebook. Skutečnost, že jste navštívili naši webovou stránku, je tedy přenášena na server Facebook. Facebook přidělí tyto informace Vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook, pokud máte takový účet a jste do něj přihlášeni. Pokud navštívíte jiné webové stránky, které používají službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´, jsou tyto informace také propojeny s Vaším uživatelským účtem. Nemůžeme však vidět, které jiné webové stránky navštívíte. Pokud nejste uživatel Facebooku, nebo když nejste přihlášeni k uživatelskému účtu na Facebooku při návštěvě naší webové stránky, návštěva naší webové stránky není přiřazena k uživatelskému účtu Facebook.

Další informace o ochraně Vašeho soukromí na Facebooku naleznete v rámci pravidel ochrany soukromí Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Zvláště můžete spravovat obsah a informace, které jste sdíleli prostřednictvím vašeho používání Facebooku prostřednictvím 'Activity log' tool nebo si jej stáhněte z Facebooku prostřednictvím 'Download your data' tool.

'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' a 'Google Dynamic Remarketing' jsou produkty společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen " Google"). Naše webové stránky používají pixel poskytovaný Google, který vytváří přímé spojení se servery Google. Skutečnost, že jste navštívili naši webovou stránku, je tedy přenášena na server Google. Google tyto informace spojuje s jediným identifikátorem, který je uložen na Vašem koncovém zařízení ve formě souboru cookie nebo je poskytován Vaším koncovým zařízením ("Advertising ID" na smartphonech). Pokud navštívíte jiné webové stránky, které rovněž používají " Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing ", jsou také propojeny s Vaším jedinečným identifikátorem. Nemůžeme však vidět, které další webové stránky navštívíte.

Opt-out

Můžete se kdykoli odhlásit od používání nástrojů retargetingu na naší webové stránce pro jeden nebo více nástrojů. K tomu použijte následující odkazy:

opt-out) odhlášení od 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel' opt-out) odhlášení od 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

Pro každý nástroj ukládáme cookie opt-out na Vaše koncové zařízení, které je platné neomezeně dlouho. Pokud používáte naši internetovou stránku s různými koncovými zařízeními, musíte se odhlásit od používání nástrojů pro retargeting pro každé koncové zařízení, protože nemůžeme přiřadit více koncových zařízení jednotlivým návštěvníkům. Odhlášením ukončíte integraci popsaných pixelů a nebude probíhat žádná výměna dat se službou Facebook nebo Google.

Personalizovanou reklamu můžete také deaktivovat přímo v reklamních sítích. Další informace naleznete přímo na webových stránkách Google a Facebook.

14. Zabezpečení dat

Bohužel přenos informací přes internet není nikdy 100% bezpečný, takže nemůžeme zaručit bezpečnost dat přenášených na naši internetovou stránku přes internet.

Používáme však technické a organizační opatření k ochraně našeho webu před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo distribucí Vašich dat neoprávněnými osobami.

Vaše osobní údaje jsou předávány zejména v šifrované podobě. Pro tento účel používáme kódovací systém SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickými pokroky.

15. Práva subjektů údajů

Pokud jste považováni za subjektu údajů podle čl. 4 odst. 1 GDPR, máte následující práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů podle GDPR. Právní text níže uvedených práv naleznete na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Právo na potvrzení a přístup

V souladu s podmínkami článku 15 GDPR máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, právo kdykoliv a bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům uloženým správcem a právo na jejich kopii.

Právo na opravu

V souladu s podmínkami článku 16 GDPR máte právo požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím příslušného prohlášení.

Právo na výmaz

V souladu s podmínkami článku 17 GDPR máte právo požádat…. Weleda CZ (from [sic]) o vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu, pokud se použije některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR a zpracování není nezbytné.

Právo na omezení zpracování

V souladu s podmínkami článku 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování, pokud platí jedna z podmínek uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů

V souladu s podmínkami článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat uvedené údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, při dodržení dalších podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat svůj souhlas, který nám byl vydán k zpracování osobních údajů kdykoli s účinkem do budoucna. Prosíme, abyste adresovali Vaše odvolání souhlasu na kontakty uvedené výše.

Právo vznést námitku

V souladu s podmínkami článku 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud jsou splněny podmínky pro účinnou námitku, již nemáme dovoleno zpracovávat takové údaje.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Bez ohledu na jakýkoli jiný opravný prostředek z hlediska správního nebo soudního řízení máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě, v němž pobýváte, ve kterém pracujete nebo v němž došlo k podezření z porušení, pokud věříte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje specifikace GDPR.

16. Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány následujícím způsobem.

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb v Německu. To je nutné pro provoz webových stránek a pro odůvodnění, provedení a implementaci stávající smlouvy o užívání a může se také nastat bez Vašeho souhlasu.

Údaje se také předávají, pokud máme právo nebo povinnost předávat údaje v důsledku právních předpisů a / nebo nařízení orgánů nebo soudů. To může zahrnovat zejména zpřístupnění informací pro účely trestního stíhání, reakce na mimořádné události nebo uplatňování práv duševního vlastnictví.

Pokud jsou Vaše údaje předávány poskytovateli služeb v nezbytném rozsahu, mají přístup pouze k Vašim osobním údajům v rozsahu, který je nutný k plnění jejich povinností. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, zejména s GDPR.

Kromě výše uvedených okolností nebudeme Vaše údaje předávat třetím osobám bez Vašeho souhlasu. Zejména nebudeme předávat žádné osobní údaje subjektu ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

17. Doba uchovávání osobních údajů

Pokud jde o dobu uchovávání, vymažeme osobní údaje, jakmile jejich uložení již není vyžadováno k plnění původního účelu a přestaly platit všechny zákonné lhůty uchovávání údajů. Zákonné lhůty uchovávání jsou konečným kritériem pro definitivní dobu uchovávání osobních údajů. Po uplynutí této lhůty se příslušné údaje rutinně smažou. Pokud se použijí doby uchovávání, zpracování je omezeno blokováním.

Vaše osobní údaje tak budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnot.

Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu po celou dobu, co bude účet aktivní. Za účelem zasílání nabídek našeho zboží budeme tyto Vaše osobní údaje zpracovávat do té doby, než si účet zrušíte nebo dokud zasílání našich nabídek neodmítnete. Pokud si zřídíte zákaznický účet a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 36 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy:

  • jste u nás za posledních 12 měsíců nakoupili; nebo
  • jste se za posledních 6 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili.

 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na office@weleda.cz.

 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na office@weleda.cz.

 

18. Poznámka k poskytnutí osobních údajů subjektem údajů

Rádi bychom využili této příležitosti, abychom Vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je za určitých okolností vyžadováno zákonem (např. údaje o platbě za fakturované služby) nebo může vzniknout ze smluvních ujednání. Abyste mohli plně využívat služeb nabízených na webových stránkách, musíte s námi uzavřít příslušnou dohodu o užívání (všeobecné podmínky užití) prostřednictvím registrace. Aby mohla být tato smlouva provedena, musíte nám poskytnout určité osobní údaje (například uživatelské jméno, e-mailovou adresu), které zpracováváme jako součást plnění této smlouvy. Pokud nám tyto osobní údaje nesdělíte (neposkytnete), znemožníte tak uzavření smlouvy s Vámi, nebo pokud budou poskytnuty pouze některé, naše služby nebude možné plně poskytnout.

19. Doporučení a odkazy

Při přístupu na webové stránky, na které odkazujeme na našich webových stránkách, můžete být požádáni, abyste znovu zadali podrobnosti, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče apod. Tato politika ochrany osobních údajů neupravuje shromažďování, zveřejňování nebo zpracování osobních údajů třetími stranami.

Poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít svá ustanovení týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Při návštěvě webových stránek třetích stran Vám proto doporučujeme, abyste se seznámili s jejich praxí při zpracování osobních údajů před zadáním osobních údajů.

20. Weleda.cz Internetový obchod

Objednat si naše zboží můžete bez založení zákaznického účtu nebo s jeho založením. V případě Vašeho zájmu je Vám po vyplnění požadovaných údajů založen zákaznický účet chráněný heslem. K tomu je potřeba se zaregistrovat společně s následujícími informacemi (v případě objednání našeho zboží bez registrace, tj. bez založení zákaznického účtu, od Vás budeme požadovat všechny níže uvedené informace, s výjimkou hesla):

 • Jméno a příjmení
 • Doručovací adresa/fakturační adresa (je-li odlišná)
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Heslo

Pakliže si na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás (Váš zákaznický účet obsahuje přehled minulých a probíhajících objednávek).

Výše uvedené údaje a veškeré další údaje, které poskytnete jako součást objednávky, budou zpracovávány (uchovávány, shromažďovány) za účelem splnění smlouvy. Pokud si u nás založíte zákaznický účet a nenakoupíte naše zboží, zpracováváme Vámi poskytnuté údaje za účelem správy zákaznického účtu.

Údaje potřebné k dodání zboží nebo zpracování objednávky jsou předány poskytovatelům služeb třetích stran. Jedná se o následující kategorie poskytovatelů služeb:

A) společnosti nám poskytující skladovací služby; B) přepravní společnosti; a C) společnosti zprostředkovávající Vámi zvolený způsob úhrady objednávky)

Pokud uchovávání údajů již není nutné nebo zákonné, budou vymazány.

Právním základem zpracování zde uvedených osobních údajů pro účely uvedené v tomto článku je čl. 6 odst. 1b GDPR.

Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy těm, kteří si zakoupili v internetovém obchodě weleda.cz (e-shop) naše zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo poskytnuté telefonní číslo obchodní sdělení (např. nabídku či informaci o novinkách a slevách). K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti WELEDA nabídnout svým zákazníkům další obdobné služby. Naše obchodní sdělení (např. nabídky či informace o novinkách a slevách) Vám můžeme zaslat také poštou, přičemž pro tyto účely budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení a Vámi uvedenou adresu.  

 

Určitě ale nechceme nikoho obtěžovat, nebudete-li si to přát. Zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (email či sms) je proto možné zrušit jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci (emailu) nebo na konci sms. Pokud nechcete, aby Vám chodila obchodní sdělení poštou, informujte nás, prosím, písemně na email office@weleda.cz. Na tento email nám můžete rovněž oznámit, že nemáte zájem o zasílání obchodních sdělení, které Vám přišly emailem anebo sms zprávou.

 

21. Změny zásad ochrany osobních údajů

Neustále vyvíjíme naši webovou stránku, abychom Vám mohli poskytnout vylepšené služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme průběžně aktualizovat a upravovat, bude-li potřeba.

Budeme Vás samozřejmě včas informovat o všech změnách těchto zásad ochrany osobních údajů. Můžeme to udělat například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste zadali. Pokud bychom museli dodatečně získat souhlas s určitým nakládáním s Vašimi údaji, samozřejmě ho od Vás získáme předtím, než se tyto změny mají projevit.

Nejnovější verzi našich zásad o ochraně osobních údajů můžete kdykoli získat na adrese https://github.com/weledacz/privacy_policy/blob/master/weleda_privacy_policy.md.

Datum: 11. 2 .2022

 

 

Prohlášení k souborům cookie

Použití souborů cookie

Naše webová stránka používá soubory cookie s cílem shromažďovat a ukládat informace o uživatelích.

 

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem datovém nosiči a ukládají určitá nastavení a data, která slouží k lepší interakci s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byla data odeslána, informace o stáří cookie a alfanumerický identifikační znak.

 

Proč používáme cookies?

Cookies umožňují našim systémům rozpoznat zařízení uživatele a okamžitě přizpůsobit stránky dle předdefinovaného nastavení. Jakmile uživatel získá přístup k platformě, soubor cookie se přenese na pevný disk uživatele. Tyto soubory nám pomáhají zlepšovat obsah našich webových stránek, tak aby odpovídal preferencím uživatelů. Pokud se uživatel na naše webové stránky vrátí, soubory cookie rozpoznají jeho/její počítač a/nebo mobilní zařízení a umožní nám:

 

· Ukládat informace o vašich preferovaných aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobit tak jejich obsah vašim individuálním zájmům.

· Urychlit zpracování vašich dotazů.

Používáme cookie soubory třetích stran, které nám pomáhají zkvalitňovat online služby a obsah našeho webu. Když navštívíte naše webové stránky, soubory cookie těchto partnerských společností (třetích stran) jsou také uloženy na pevném disku vašeho zařízení. Tyto cookie jsou po určité době automaticky smazány.

 

Jakým způsobem mohu zakázat používání souborů cookie v prohlížeči?

Pokud nechcete, aby vaše zařízení používalo soubory cookie, můžete kdykoliv změnit jejich nastavení. Případně můžete změnit nastavení prohlížeče, tak aby se soubory cookie na všem zařízení neukládaly. Mějte prosím na paměti, že pokud tak učiníte, budete moci naše webové stránky používat pouze omezeně nebo vůbec. Pokud chcete přijmout pouze naše soubory cookie a nechcete, aby se na vašem zařízení ukládaly soubory našich partnerů a třetích stran, nastavte si ve vašem prohlížeči „blokovat nastavení souborů cookie třetích stran“. Za použití souborů cookie třetích stran nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Váš souhlas se týká následujících domén: cms-weledaint.hosting.onehippo.com Váš aktuální stav: Souhlas udělen: 

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Používáním našich webových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami pro soubory cookie.

Nastavení souborů cookies

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookie zlepšují a zjednodušují efektivnost webových stránek z pohledu uživatele. Funkční cookie ukládají informace o předchozích návštěvách uživatele nebo jeho heslo, umožňují přehrávání videí nebo zobrazení obsahu na sociálních sítích. Některé z těchto souborů mohou být požadovány pro správu systému, zabezpečení a ochranu proti podvodům, pro přihlášení z jedné stránky na druhou, nebo pro funkci nákupního košíku. Tyto soubory nelze blokovat, protože jsou nezbytné pro správný provoz našich webových stránek.

Název souboru cookie Popis Doba platnosti
CUSTOMER_UUID Konakart: Univerzálně jedinečný identifikátor (UUID) zákazníka je klíčem k informacím o zákazníkovi, které jsou uloženy v databázi. Ukládá se jméno zákazníka, ID uživatele, který se přihlásí jako host, preference, které zákazník má a jeho lokace. Konec relace prohlížeče
JSESSIONID Tomcat: Dočasné cookie. Ukládají se v prohlížeči jen po dobu spuštění dané relace Konec relace prohlížeče
_visitor

Hippo: Jedinou informací uloženou v tomto souboru cookie je ID návštěvníka a UUID, které samo o sobě neobsahuje žádné informace kromě identifikátoru, který umožňuje odlišit daného návštěvníka od ostatních uživatelů. Viz www.onehippo.org

Po 2 letech
_weleda_accepted_cookie Weleda: Když uživatel souhlasí se zásadami pro používání souborů cookie, tento soubor ukládá logickou hodnotu typu boolean (1/0). 5 dnů od nastavení/aktualizace
newsletter_popup Weleda: Ukládá informace o tom, kdy bylo pop-up okno s nabídkou odebírání newsletteru zobrazeno zákazníkovi. 7 dnů od nastavení/aktualizace
weledaCookieOptInState Weleda: Tento soubor zaznamenává, zda uživatel souhlasil se zásadami pro používání souborů cookie. Neobsahuje žádné informace o uživateli. Shromažďuje informace v anonymní formě pomocí univerzálně jedinečného identifikátoru. Tento soubor cookie zůstane v počítači až do ukončení relace Tento soubor cookie zůstane v počítači i po skončení relace, dokud soubory cookie neodstraníte.
cookieNoticeRead Weleda: Tento soubor zaznamenává, zda vám byl při první návštěvě webové stránky zobrazen banner zásad pro používání souborů cookie, aby se vám nezobrazoval při další návštěvě. Shromažďuje informace v anonymní formě pomocí univerzálně jedinečného identifikátoru. Tento soubor cookie zůstane v počítači až do ukončení relace. 5 dnů od nastavení/aktualizace

Výkonnostní cookies a cookies pro marketingové účely

Tyto soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o vašem používání našeho webu a slouží nám k tomu, abychom porozuměli tomu, jak s naším webem komunikujete, abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský dojem, např. posoudit výkon našich webových stránek nebo vyzkoušet různé nápady na jejich design. Při poskytování těchto služeb můžeme spolupracovat s třetími stranami, takže tyto soubory cookie může nastavovat třetí strana.

Název souboru cookie Popis Doba platnosti
__utma Google analytics: Slouží k rozlišení uživatelů a relací. Cookie se vytvoří, když je spuštěna javascriptová knihovna a zároveň neexistují žádné __utma cookies. Cookie soubor je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Viz developers.google.com Po 2 letech od nastavení/aktualizac
__utmb Google analytics: Používá se k určení nové relace/návštěvy. Cookie se vytvoří, když je spuštěna javascriptová knihovna a zároveň neexistují žádné __utmb cookies. Cookie soubor je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Po 30 minutách od nastavení/aktualizace
__utmc Google analytics: Nepoužívá se v ga.js. Sada pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem __utmb, aby určil, zda se uživatel nacházel v nové relaci/návštěvě. Konec relace prohlížeče
__utmz Google analytics: Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics pro ukládání zdroje provozu nebo kampaně, který vedl k návštěvě uživatele.. Soubor cookie je vytvořen při spuštění knihovny javascript a je aktualizován při každém odeslání dat do Google Analytics.

Po 6 měsích od nastavení aktualizace 

__utmx Google analytics: Google Analytics: Soubor cookie, který se používá specificky pro testy a pokusy v rámci služby Analytics. Platný po dobu 18 měsíců
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Používá se k určení uplynutí testů, kterých se uživatel zúčastnil. Platný po dobu 18 měsíců
_ga Google analytics: Slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Používá se v analytics.js souborů Po 2 letech
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Používá se k omezení počtu žádostí. Používá se v analytics.js souborů Po 10 minutách
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Soubor cookie který se používá specificky pro testy a pokusy v rámci služby Google Optimize. Slouží také k určení uplynutí testů, kterých se uživatel zúčastnil. Vyprší po 90 dnech
_olapicU Olapic Inc.: Tyto soubory cookie pracují s nástrojem pro sdílení obrázků na sociálních sítích Olapic, který vlastní společnost Olapic Inc. Tyto soubory cookie sledují akce uživatelů, které nám umožňují interakci s uživateli sociálních médií. Více informací naleznete na webové stránce www.olapic.com/privacy-policy Vyprší po 4 týdnech
_atuvc cookie je vytvořena a čtena stránkou pro sdílení dat ze sociálních sítí, AddThis, pomocí JavaScriptu na straně klienta. Tím je zajištěno, že uživatel vidí aktualizovaný počet sdílení i v případě, kdy sdílí stránku a vrátí se k ní ještě před tím, než je naše cache obsahující počet sdílení aktualizována. Data z tohoto souboru cookie nejsou odesílána zpět do AddThis a jeho odstranění při deaktivaci souborů cookie způsobí neočekávané chování webové stránky. Vyprší po 2 letech
JSESSIONID Weleda:Tento soubor cookie nám umožňuje identifikovat vás jako návštěvníka webových stránek, uloží vaše ID relace a je odstraněn při zavření prohlížeče Vyprší po skončení relace

_dc_gtm_UA-(ID)

 

sid
Sklik (Seznam.cz, a.s.)

 

Sklik (Seznam.cz, a.s.)

 

Pixel Facebook (Meta Inc.)

Weleda: Tato cookie nám umožňují sledovat události a analýzy

 

 

Sledování konverzí v rámci Skliku. Jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet Sklik. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Sklik a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí.

 

Funkce remarketing. Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Sklik, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby.

 

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Vyprší po skončení relace

 

 

30 dnů

 

540 dnů

 

180 dnů

 

nlSubscriptions Weleda: Tento soubor cookie ukládá ID uživatele, který se rozhodl pro odebírání/ zrušení odebírání našeho newsletteru a také pro záznam data, ke kterému k této akci došlo. Soubor cookie se používá ke sledování toho, zda uživatel zrušil nebo vyplnil formulář k odběru novinek z našeho webu. 30 od nastavení/aktualizace

Newsletterbar

Weleda: Obsahuje položku "collapsed" pokud uživatel rozklikne lištu newsletter na webové stránce. Je to využívané pro zobrazování, že během sezení došlo k rozkliknutí lišty.

 

Po 5 týdnech

 

DODATEK KE GLOBÁLNÍ POLITICE OCHRANY SOUKROMÍ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TECHNOLOGIE MOUSEFLOW 

 

Používáme službu Mouseflow, abychom lépe pochopili potřeby našich zákazníků a také abychom optimalizovali tento servis a zkušenosti s ním. Mouseflow je služba, která nám pomáhá lépe pochopit chování našich zákazníků (například kolik času tráví na určitých webových stránkách, na jaké odkazy se rozhodnou kliknout, co se jim líbí a co se jim naopak nelíbí atd.). Díky této službě a zpětné vazbě od uživatelů dokážeme zlepšovat a udržovat naše služby. Mouseflow používá soubory cookies a další technologie, díky kterým sbírá data o chování našich uživatelů a jejich zařízeních. Jedná se především o IP adresu konkrétního zařízení (zachycena a uložena pouze v anonymizované podobě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (unikátní identifikátor zařízení), informace o prohlížeči, geografické umístění (pouze země) či preferovaný jazyk nastavený k prohlížení naší webové stránky. Mouseflow tyto informace ukládá do pseudonymního uživatelského profilu. Ani Mouseflow ani my tyto informace nikdy nepoužijeme k tomu, abychom identifikovali jednotlivé uživatele nebo abychom shromážděná data porovnávali s daty ostatních uživatelů. Podrobnější informace naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Mouseflow na tomto odkazu: https://mouseflow.com/privacy/ 

Můžete si nastavit zrušení vašeho uživatelského profilu, zakázat společnosti Mouseflow ukládání dat o vaší aktivitě na našich stránkách nebo zrušit sledování souborů cookies na jiných webových stránkách pomocí funkce, která je uvedená v našich Zásadách ochrany soukromí, nebo pod tímto odkazem: https://mouseflow.com/opt-out/ 

 

mf_[session]  

Cookie první strany, s platností po dobu relace: cookie soubor pro identifikaci relace prohlížeče. 

Tento cookie soubor identifikuje relaci prohlížeče. Cookie soubor je smazán, jakmile relace skončí, tedy v okamžiku, kdy uživatel opustí stránku. 

Konec relace prohlížeče
mf_user

Cookie první strany, trvalý soubor: tento soubor kontroluje, zda je uživatel nový nebo se na stránku vrací 

Tento cookie stanoví, zda uživatel stránku navštívil již v minulosti nebo je na stránce poprvé. Toto zjistíte jednoduše pomocí přepínacího okna (yes/no) - o uživateli nebudou ukládány žádné další informace. Platnost tohoto cookie souboru je 90 dní. 

 

 

90 dní od poslední návštěvy