Zásady ochrany osobních údajů

Weleda se zavazuje chránit vaše soukromí. Uznáváme důvěru, kterou jste nám dali, když sdílíte informace na těchto webových stránkách. Tyto zásady popisují, jak tyto informace shromažďovat a používat.

Jak nakládáme a uchováváme vaše soukromé informace

Zásady ochrany osobních údajů

 

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Dodržování zákonných ustanovení, které se týkají ochrany osobních údajů, je pro nás zvlášť důležité. Cílem těchto zásad je informovat Vás jakožto uživatele našich webových stránek o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a také o Vašich právech, jste-li subjektem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen " GDPR").

 

1. Správce

Tato webová stránka a nabízené služby je provozována společností WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika, IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981.

Tel.: +420 257 315 888 Email: office@weleda.cz Website: www.weleda.cz

 

2. Obecné informace

Webové stránky jsou vyvinuty tak, abychom zajistili, že od Vás sbíráme, co nejméně dat. V zásadě je možné navštívit naše webové stránky, aniž byste museli zadávat jakékoliv Vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů je nezbytné pouze tehdy, pokud se rozhodnete používat určité služby (např. pomocí kontaktního formuláře). V souladu s principem minimalizace dat od Vás shromažďujeme, co nejméně dat. Při tom vždy zajistíme, že zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s relevantním právním základem nebo na základě Vašeho souhlasu. Dodržujeme ustanovení GDPR účinné od 25. 5. 2018 a dále příslušné vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů jako např. zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Definice

V souladu s GDPR pojmy použité v těchto zásadách mají následující význam:

"osobními údaji" veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

"zpracováním" jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

"omezením zpracování" označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

"pseudonymizací" zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

"správcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

"zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

"příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

"třetí stranou" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

"souhlasem" subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

 

4. Souhlas

Při návštěvě našich webových stránek občas shromažďujeme určité osobní údaje, které se Vás týkají. Vyžadujeme Váš souhlas, abychom tak mohli činit. Toto se děje v první řadě v našem dialogovém a servisním prostoru, konkrétně v případě, že kontakt je proveden prostřednictvím kontaktního formuláře, je objednán newsletter, jsou prováděny rezervace termínů, při používání našich služeb.

Prohlášení o souhlasu

Použitím formulářů, které poskytujeme, souhlasíte s tím, abychom shromáždili osobní údaje, které nám poskytnete a zpracovávali je, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tento souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna, a to poskytnutím příslušného prohlášení. Vezměte prosím na vědomí, že již není možné používat službu bez Vašeho souhlasu. Chcete-li odvolat souhlas, použijte výše uvedené způsoby kontaktu (v tomto případě prosím uveďte své jméno, e-mail a poštovní adresu).

 

5. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje vyžadované k legitimizaci, provedení nebo zpracování naší nabídky služeb podle článku 6 odst. 1b GDPR jako náš právní základ. Pokud používáme externí poskytovatele služeb jako součást zadaného zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování je článek 28 GDPR.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro následující účely:

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů (proč je zpracování osobních údajů požadováno)

pokud je učiněn kontakt a pro související korespondenci

na základě Vašeho souhlasu

řešení Vaší žádosti a poskytnutí s tím souvisejících dalších doporučení, které požadujete

na základě Vašeho souhlasu

zasílání našich newsletterů (přihlášení se k odběru)

na základě Vašeho souhlasu

k zajištění toho, že naše webové stránky Vám budou prezentovány co nejefektivněji a nejzajímavěji (např. pomocí anonymizovaného hodnocení)

na základě našeho oprávněného zájmu

pro technickou realizaci našich služeb

na základě našeho oprávněného zájmu

registrace Weleda uživatele; účast na hodnocení produktů

na základě Vašeho souhlasu

účast na soutěžích

na základě Vašeho souhlasu

účast na testovacích kampaních produktů

na základě Vašeho souhlasu

vigilance (bdělost)

dle čl. 9 písm. i) GDPR nebo dle čl. 6 písm. c) GDPR  

pro poskytnutí našich služeb (nákup na internetovém obchodě weleda.cz)

pro splnění smlouvy

po poskytnutí našich služeb (nákup na internetovém obchodě weleda.cz) např. reklamace

na základě našeho oprávněného zájmu

zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům

na základě našeho oprávněného zájmu

obrazové, zvukové a filmové záznamy pro dokumentaci, redakční a reklamní reportáže

na základě našeho oprávněného zájmu

 

6. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud jsou Vámi volně poskytnuty s Vaším vědomím, např. vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailů nebo navázáním kontaktu v rámci obchodní činnosti.

Toto se týká následujících osobních údajů (v uvedené podobě/formě). Pole s hvězdičkou (*) jsou povinná:

Obecné kontaktní údaje:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Telefon*
 • Email*
 • Ulice*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Město*
 • Žádost
 • Zpráva

 

Weleda newsletter:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Email*
 • Telefon
 • Informace o těhotenské péči: Předběžné datum porodu
 • Informace o dětské péči: Datum narození Vašeho miminka

 

Uživatelský účet Weleda:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Email*
 • Heslo*
 • Telefonní číslo*

 

WLD soutěže:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • telefonní číslo*
 • Emailová adresa*
 • Ulice*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Město*

 

Tester produktů Weleda:

 • Způsob oslovení*
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Emailová adresa*
 • Ulice*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Město*
 • Měsíc těhotenství

 

Osobní údaje, které poskytnete a jejich obsah, zůstanou výlučně u nás a našich přidružených společností. Vaše údaje uchováváme a zpracováváme pouze za účelem uvedeným v kapitole 5 těchto zásad. Každé použití nad rámec stanoveného účelu vyžaduje Váš výslovný souhlas.

 

7. Obecné protokolové soubory

Data připojení pro dotazovací počítač (IP adresa), které z našich stránek navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační data prohlížeče a použitý typ operačního systému, webovou stránku, z níž nás navštěvujete, a úspěšný přístup jsou dočasně zaznamenány webovým serverem v protokolových souborech (soubory protokolu). Technická správa webových stránek a anonymní shromažďování statistik umožňuje vyhodnocení přístupu k službě Weleda a vyhodnocení zaměřené na zlepšení ochrany údajů a bezpečnosti dat v naší společnosti, aby se nakonec zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

Údaje o souboru protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které zadáte, po dobu 12 měsíců pro analytické účely a poté budou vymazány.

 

8. Cookies

Používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám mohli nabídnout personalizovaný on-line zážitek. Další informace o tom, jak společnost Weleda používá soubory cookie a podobné technologie, naleznete níže.

 

9. Newsletter

Pokud se zaregistrujete k odběru e-mailového newsletteru, Weleda vyžaduje Váš způsob oslovení, křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou by měl být zaslán newsletter. Veškeré další informace jsou poskytovány dobrovolně a slouží k osobnímu vyřizování a personalizaci zpravodaje a odpovědi na dotazy na e-mailové adrese.

Pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru na této webové stránce, společnost Weleda použije údaje, které zadáte výhradně pro tento účel, nebo Vás informuje o relevantních okolnostech týkajících se této služby nebo její registrace. Společnost Weleda předává tyto údaje poskytovateli třetí strany APSIS pro správu a implementaci poštovních zpráv. Společnost Weleda uzavřela dohodu o postupu při zpracování zakázky s APSIS, poskytovatelem e-mailového marketingu. To zajišťuje, že uvedený poskytovatel služeb splňuje přísné podmínky německého zákona o ochraně osobních údajů ve všech aspektech při správě a provádění zasílání newsletterů. To také zajišťuje, že Vaše data jsou uložena pouze v EU s vysokým stupněm ochrany. Vaše data nejsou uložena na serverech mimo EU.

Platná e-mailová adresa je vyžadována pro zasílání newsletteru. Uloží se také IP adresa, kterou používáte k registraci k odběru newsletteru a datum této registrace. Tyto údaje slouží jako důkaz Weledy v případě zneužití, pokud je pro newsletter zaregistrována neznámá e-mailová adresa. Abychom také zajistili, že e-mailová adresa nebyla třetí stranou neoprávněně zaslána do mailingového seznamu Weleda, postupuje Weleda podle postupu "double opt-in". V tomto postupu, jakmile se zaregistrujete, bude odeslán potvrzovací e-mail na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Teprve po potvrzení Vaší registrace kliknutím na odkaz v e-mailu získáte požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohoto postupu se zaznamenává přihlašování k odběru newsletteru, doručení potvrzovacího e-mailu a potvrzení o registraci.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání newsletterů s účinkem do budoucna. Weleda poskytuje odkaz, který můžete použít pro uvedené odhlášení, v každém newsletteru. Můžete také sdělit písemně požadavek na odhlášení na kontakty uvedené na výtisku (imprint).

 

10. Personalizovaná reklama na Facebooku

Pokud souhlasíte, používáme Vámi poskytnuté telefonní číslo nebo e-mailovou adresu („kontaktní údaje“) k zobrazování personalizované reklamy na platformě Facebook společnosti Meta Platforms, Inc., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("FCB").

Facebook nabízí možnost vytváření cílových skupin prostřednictvím funkce „Custom Audiences“. Za tímto účelem budou výše uvedené kontaktní údaje nahrány na Facebook. Proces nahrávání je šifrovaný. Zpracování údajů společností FCB probíhá v rámci pokynů společnosti FCB pro používání údajů. Další informace o zobrazování reklam na Facebooku naleznete na  https://www.facebook.com/policy.php.

Toto nahrání slouží k tomu, abychom mohli určit příjemce našich reklam na příslušné platformě pro konkrétní cílové skupiny. Chceme zajistit, aby se reklamy zobrazovaly pouze uživatelům, kteří mají zájem o naše informace a služby.

Cílové skupiny lze také použít k vytvoření podobných cílových skupin ("vypadající publika") na základě podobných charakteristik. Tato „lookalike audiences“ lze použít k zasílání cílené reklamy na Facebook lidem, kteří mají podobné vlastnosti jako lidé v cílových skupinách.

Rozpor přes Facebook:

Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se Vám na Facebooku zobrazují, můžete vyvolat stránku vytvořenou Facebookem a postupovat podle pokynů pro nastavení reklamy založené na použití na https://www.facebook.com/settings?tab=ads a Objekt, který se má použít, nastavením "Nepovoleno". Nastavení jsou nezávislá na platformě, tzn. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

11. Hodnocení produktů

Můžete také hodnotit kosmetické produkty na této webové stránce. Hodnocení je ponecháno pod Vaším celým křestním jménem a prvním písmenem Vašeho příjmení. Proto musíte použít Vaše křestní jméno a příjmení a Váš email k založení uživatelského účtu a/nebo k přihlášení se do něj. Pseudonym ve formě Vaše celého křestního jména a prvního písmene Vašeho příjmení je pak vložen jako autor hodnocení a související identifikující údaje jsou známy pouze správci.

 

12. Testeři produktů značky Weleda

Pokud budete vybrán/a jako tester produktů značky Weleda, uložíme Vaši poštovní adresu a také Vaše křestní jméno příjmení a e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vaši poštovní adresu a telefonní číslo použijeme pouze za účelem zaslání testovaného produktu a Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku spokojenosti s produktem.

 

13. Soutěže (na Facebooku a Instagramu)

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání soutěže za účelem odeslání všech cen. Po skončení soutěže budou data vymazána. V některých případech jsou data předávána externím poskytovatelům služeb jako jsou: Geis Parcel CZ s.r.o. a Zásilkovna s.r.o.

Účastník může kdykoliv odvolat svůj souhlas s ukládáním prostřednictvím office@weleda.cz, a tím ukončit svou účast v soutěži.

Účastník soutěže rovněž souhlasí s tím, že při příslušných soutěžích může být fotografie nebo recenze, které nahrál s celým křestním jménem a prvním písmenem svého příjmení, zveřejněny ve spojení se soutěží a s jakoukoliv výhrou v soutěži, po našem schválení, na webové stránce Weledy nebo na facebookovém účtu Weledy či na instagramovém účtu Weledy. Účastník sám je zodpovědný za soulad se zákonem ohledně nahraných fotografií, zejména ohledně příslušných autorských práv k nim. Společnost Weleda si vyhrazuje právo neschválit fotografie nebo text s obsahem, který je zjevně nezákonný (tyto fotografie nejsou na veřejnosti zobrazeny a jsou vyloučeny ze soutěže).

Další informace ohledně nakládání s osobními údaji Vámi poskytnutými v rámci WLD soutěží jsou uvedeny zde: https://www.weleda.cz/pravidla-soutezi

 

14. Obrazové, zvukové a filmové záznamy

V rámci akcí Weledy lze pořizovat obrazové, zvukové a filmové záznamy přítomných osob (účastníků, poskytovatelů služeb a jejich zaměstnanců či subdodavatelů). Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro dokumentaci a pro redakční nebo reklamní zpravodajství v tištěných a online médiích. Probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože zpracování údajů pro ilustrovanou dokumentaci a podávání zpráv je nezbytné pro naši práci v oblasti public relations a náš marketing a zájmy společnosti Weleda nad ním převažují.

 

15. Účast na webinářích/online schůzkách prostřednictvím Microsoft Teams

Weleda by Vám i nadále ráda nabízela možnost účastnit se pravidelných webinářů nebo online schůzek (dále společně též „Online setkání“). K tomuto účelu používáme službu „Microsoft Teams“.

Informace o ochraně dat pro online schůzky a webináře prostřednictvím „Microsoft Teams“

Weleda by Vás níže ráda informovala o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním „Microsoft Teams“.

 

15.1 účel zpracování

K vedení Online setkání používáme nástroj „Microsoft Teams“. „Microsoft Teams“ je služba společnosti Microsoft Corporation (dále jen „Microsoft“) pro pořádání videokonferencí přes internet.

 

15.2 odpovědnost

Weleda a Weleda AG jsou zodpovědné za zpracování dat, která přímo souvisí s realizací „online setkání“.

Poznámka: Pokud přejdete na web „Microsoft Teams“, je za zpracování dat odpovědný poskytovatel „Microsoft Teams“. Vyvolání webové stránky je však nutné pouze pro použití „Microsoft Teams“, abyste si mohli stáhnout software pro používání „Microsoft Teams“.

Pokud nechcete nebo nemůžete používat aplikaci „Microsoft Teams“, můžete také používat „Microsoft Teams“ prostřednictvím svého prohlížeče. Služba je pak poskytována také prostřednictvím webu „Microsoft Teams“.

 

15.3 jaké údaje jsou zpracovávány?

Při použití "Microsoft Teams" se zpracovávají různé typy dat. Rozsah údajů závisí také na tom, jaké informace poskytnete před nebo když se zúčastníte Online setkání.

Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje:

• Informace o uživateli: např. zobrazované jméno, případně e-mailová adresa, profilový obrázek (volitelné), preferovaný jazyk

• Metadata schůzky: např. datum, čas, ID schůzky, telefonní čísla, místo

• Textová, zvuková a video data: Můžete mít možnost použít funkci chatu na Online setkání. V tomto ohledu bude text, který zadáte, zpracován za účelem jeho zobrazení v rámci Online setkání. Aby bylo možné zobrazovat video a přehrávat zvuk, budou data z mikrofonu Vašeho koncového zařízení a z libovolné videokamery na koncovém zařízení po dobu trvání schůzky zpracována odpovídajícím způsobem. Kameru nebo mikrofon můžete sami kdykoli vypnout nebo ztlumit prostřednictvím aplikací „Microsoft Teams“.

• Další údaje poskytnuté dobrovolně v rámci Online setkání.

 

15.4 rozsah zpracování

K vedení Online setkání používáme "Microsoft Teams". 

Pokud budeme chtít nahrávat Online setkání, budeme Vás o tom předem transparentně informovat a v případě potřeby požádáme o Váš souhlas. Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat.

Pokud budeme chtít získat seznam účastníků Online setkání, budeme Vás o tom předem transparentně informovat. Poté máte možnost tuto funkci ve svém profilu povolit, nebo ne. Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat.

V případě potřeby Vaši účast na konci Online setkání doložíme formou certifikátu a vystavíme Vám jej.

 

15.5 právní základy zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů při pořádání Online setkání je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud se taková setkání konají v rámci smluvních vztahů.

Pokud neexistuje smluvní vztah, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. I zde nám jde o efektivní realizaci Online setkání.

 

15.6 příjemci

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí na Online setkáních nejsou obecně předávány třetím stranám, pokud nejsou určeny k předání.

Vezměte prosím na vědomí, že obsah z Online setkání se často používá ke sdělování informací se zákazníky, zainteresovanými stranami nebo třetími stranami, a proto je určen k předávání.

Další příjemci: Poskytovatel „Microsoft Teams“ nutně obdrží znalosti o výše uvedených údajích, pokud je to stanoveno v kontextu naší smlouvy o zpracování objednávek se společností Microsoft.

 

15.7 zpracování dat mimo Evropskou unii (EU)

Zpracování dat mimo EU zásadně neprobíhá, protože naše úložiště jsme omezili na datová centra v EU.

Nemůžeme však vyloučit možnost směrování dat přes internetové servery umístěné mimo EU. To může nastat zejména v případě, že se účastníci Online setkání nacházejí ve třetí zemi. Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se společností Microsoft standardní smluvní doložky. Kromě toho jsou však data při přepravě po internetu šifrována a chráněna tak před neoprávněným přístupem třetích osob.

 

15.8 Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo na informace o osobních údajích, které se Vás týkají. Pro informace nás můžete kdykoli kontaktovat. V případě žádosti o informace, která není podána písemně, vás žádáme o pochopení, že od Vás můžeme vyžadovat důkazy, které prokazují, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Dále máte právo na opravu nebo výmaz nebo na omezení zpracování, pokud na to máte zákonný nárok. Konečně máte právo vznést námitku proti zpracování v rámci zákonných požadavků. Právo na přenositelnost údajů existuje také v rámci předpisů o ochraně údajů.

 

15.9 vymazání dat

Osobní údaje zásadně mažeme, když není potřeba je dále ukládat. Požadavek může existovat zejména tehdy, jsou-li údaje stále vyžadovány pro plnění smluvních služeb, pro možnost kontroly a udělení nebo odvrácení jakýchkoliv záručních nároků. V případě zákonných povinností uchovávání lze o vymazání uvažovat až po uplynutí příslušné povinnosti uchovávání.

 

15.10 právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na naše zpracování osobních údajů.

 

15.11 Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně údajů revidujeme v případě změn ve zpracování údajů nebo z jiných důvodů, které to vyžadují. Aktuální verzi naleznete vždy na tomto webu.

 

16. Oznámení o ochraně osobních údajů v rámci „Microsoft Forms“

Weleda by Vás níže ráda informovala o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním „Microsoft Forms“.

 

„Microsoft Forms“ je služba poskytovaná společností Microsoft Corporation (dále jen „Microsoft“), ​​pomocí které lze vytvářet a zpřístupňovat formuláře dotazů přes internet.

 

16.1 účel zpracování

Používáme „Microsoft Forms“ mj. k registraci a pořádání našich akcí.

 

16. 2 odpovědnost

Weleda a Weleda AG odpovídají za zpracování údajů, které přímo souvisí s registrací na akce.

 

16. 3 jaké údaje jsou pracovávány?

Při použití "Microsoft Forms" se zpracovávají různé typy dat. Rozsah dat závisí také na informacích, které o datech poskytnete při používání „Microsoft Forms“. Předmětem zpracování jsou zejména tyto osobní údaje:

• Informace o uživateli: např. jméno, e-mailová adresa, organizace

• Metadata schůzky: např. datum, čas

• Další údaje dobrovolně poskytnuté odesláním do Microsoft Forms

 

16. 4 Právní základy zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů pro realizaci našich akcí je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud v souvislosti s používáním „Microsoft Forms“ nejsou osobní údaje vyžadovány pro plnění smlouvy, ale jsou přesto základní součástí používání „Microsoft Forms“, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je právním základem pro zpracování údajů. V těchto případech je naším zájmem zajistit zlepšování produktů a spokojenost zákazníků.

Pokud výslovně souhlasíte se zpracováním údajů (např. se zasíláním dalších reklamních informací) v souvislosti s používáním „Microsoft Teams“, právním základem je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

16. 5 Zasílání dalších informací a nabídek (newsletter)

Pokud souhlasíte se zasíláním dalších informací a nabídek (dále jen newsletter) v rámci používání „Microsoft Forms“, Weleda použije údaje, které jste zadali pro příslušné účely nebo aby vás informovala o relevantních okolnostech souvisejících s touto službou nebo její registrací.

Weleda může tyto údaje předat poskytovateli služeb Salesforce za účelem správy a provádění zasílání newsletterů. Společnost Weleda uzavřela se svým poskytovatelem e-mailových marketingových služeb Salesforce smlouvu o postupu zpracování dat objednávky. Tím je zajištěno, že výše uvedený poskytovatel služeb dodržuje ve všech ohledech přísné požadavky německého práva na ochranu osobních údajů při správě a realizaci zasílání newsletterů.

Pro zasílání newsletteru je vyžadována platná e-mailová adresa. Ukládá se také datum, kdy si newsletter objednáte. Weleda používá tyto údaje jako důkaz o zneužití, pokud je k odběru newsletteru zaregistrována e-mailová adresa třetí strany.

Aby bylo také zajištěno, že e-mailová adresa nebude zneužita třetími stranami v seznamu adresátů Weleda, pracuje Weleda v souladu s postupem „dvojího přihlášení“. Při tomto postupu obdržíte potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli po registraci. Teprve poté, co potvrdíte svou registraci kliknutím na odkaz v něm obsažený, obdržíte následně požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohoto procesu je zaprotokolováno objednání newsletteru, odeslání potvrzovacího emailu a přijetí potvrzení registrace.

Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání newsletteru s účinností do budoucna. Weleda vám v každém newsletteru poskytuje odkaz pro odvolání. Máte také možnost sdělit svou žádost o zrušení písemně kontaktním možnostem uvedeným v tiráži.

 

16.6 příjemci

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s používáním „Microsoft Forms“, nebudou předávány třetím stranám, pokud nejsou určeny k předání.

Poskytovatel „Microsoft Forms“ nezbytně získává znalosti o výše uvedených údajích, pokud je to stanoveno v kontextu naší smlouvy o zpracování objednávek se společností Microsoft.

 

16.7 zpracování dat mimo Evropskou unii (EU)

Zpracování dat mimo Evropskou unii (EU) zásadně neprobíhá, protože naše úložiště jsme omezili na datová centra v Evropské unii.

Nemůžeme však vyloučit možnost směrování dat přes internetové servery umístěné mimo EU. Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se se společností Microsoft standardní smluvní doložky. Kromě toho jsou však data při přepravě po internetu šifrována a chráněna tak před neoprávněným přístupem třetích osob.

 

16.8 Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo na informace o osobních údajích, které se Vás týkají. Pro informace nás můžete kdykoli kontaktovat. V případě žádosti o informace, která není podána písemně, Vás žádáme o pochopení, že od Vás můžeme vyžadovat důkazy, které prokazují, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Dále máte právo na opravu nebo výmaz nebo na omezení zpracování, pokud na to máte zákonný nárok. Konečně máte právo vznést námitku proti zpracování v rámci zákonných požadavků. Právo na přenositelnost údajů existuje také v rámci předpisů o ochraně údajů.

 

16.9 vymazání dat

Osobní údaje zásadně mažeme, když není potřeba je dále ukládat. Požadavek může existovat zejména tehdy, pokud jsou údaje stále vyžadovány pro plnění smluvních služeb nebo pro kontrolu, udělení nebo odvrácení jakýchkoli záručních nároků. V případě zákonných povinností uchovávání lze o vymazání uvažovat až po uplynutí příslušné povinnosti uchovávání.

 

16.10 právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na naše zpracování osobních údajů.

 

16.11 Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně údajů revidujeme v případě změn ve zpracování údajů nebo z jiných důvodů, které to vyžadují. Aktuální verzi naleznete vždy na tomto webu.

    

17. Obecné informace o přítomnosti na sociálních sítích

Abychom mohli naši společnost co nejlépe prezentovat a komunikovat s Vámi jako s uživatelem, zákazníkem či zájemcem a mohli Vás informovat o službách, které nabízíme, využíváme přítomnost na sociálních sítích. Najdete nás na následujících platformách a sociálních sítích:

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter a Pinterest.

Při využívání sociálních sítí jsou data zpracovávána mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP). Ve všech zemích mimo EU nelze zaručit rovnocennou úroveň ochrany údajů jako v EU.

V této souvislosti pro Vás jako uživatele mohou existovat rizika, pokud jsou přenášené údaje zpracovávány v tzv. třetích zemích s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. To ztěžuje vynucování známých uživatelských práv. Kromě toho se může stát, že Vaše údaje nebudou ve Vašem zájmu poskytovatelem ve třetí zemi zpracovávány.

 

Upozornění k neplatné smlouvě Privacy Shield

Společnost Meta Platforms, Inc. se sídlem v USA, jakož i související služby (Instagram atd.) měly certifikaci „Privacy Shield“ pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat. Vzhledem k aktuálnímu rozhodnutí ESD dohoda již nezaručuje dostatečné prokázání souladu s úrovní ochrany vyžadovanou obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Vzhledem k aktuálně nejisté právní situaci bychom rádi upozornili, že využívání služeb Meta Platforms, Inc. a poskytování obsahu na platformách sociálních médií poskytujeme na základě Vašeho „implicitního“ souhlasu, který nám byl udělen (čl. 6 odst. 1 a) GDPR). Návštěvou stránek a souhlasem se sadou cookies souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů a jejich přenosem.

Účely zpracování sledované sociálními sítěmi se obvykle liší od našich. Obvykle se stává, že údaje shromážděné od Vás na sociálních sítích jsou zpracovávány pro účely průzkumu trhu, reklamy a vytváření uživatelských profilů pro personalizovanou reklamu (např. Facebook, Google, Instagram atd.).

K tomu se používají soubory cookie, které zaznamenávají chování uživatele a umožňují vytvoření profilu uživatele. V případě Facebooku je vytvořen uživatelský profil i pro lidi, kteří nemají na Facebooku registrovaný účet.

Konkrétní seznam účelů zpracování uživatelských údajů naleznete v oznámeních o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Vhodným nastavením ve svém uživatelském účtu můžete alespoň v omezené míře omezit vytváření svého profilu. Pro přesný postup si prosím přečtěte příslušná upozornění na ochranu údajů příslušného poskytovatele.

 

Facebook Fanpage

Když navštívíte naši stránku na Facebooku, Facebook shromažďuje mimo jiné Vaši IP adresu a další informace, které jsou dostupné na Vašem PC ve formě cookies. Tyto informace slouží k tomu, abychom nám jako provozovateli facebookových stránek poskytli statistické informace o používání facebookové stránky. Více informací o tom Facebook poskytuje pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/help/pages/insights

Předávané statistické informace nám neumožňují vyvozovat závěry o jednotlivých uživatelích. Používáme je pouze k tomu, abychom reagovali na zájmy našich uživatelů a abychom neustále zlepšovali naši online přítomnost a zajišťovali její kvalitu.

Vaše údaje shromažďujeme pouze prostřednictvím naší fanouškovské stránky, abychom mohli realizovat možné ustanovení pro komunikaci a interakci s námi. Tento průzkum obvykle zahrnuje Vaše jméno, obsah zprávy, obsah komentáře a informace o profilu, které jste poskytli „veřejně“.

Zpracování Vašich osobních údajů pro naše výše uvedené účely je založeno na našem oprávněném obchodním a komunikačním zájmu nabízet informační a komunikační kanál v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste jako uživatel udělili souhlas se zpracováním údajů příslušnému poskytovateli sociální sítě, právní základ pro zpracování se vztahuje na čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

Vzhledem k tomu, že vlastní zpracování údajů provádí poskytovatel sociální sítě, je náš přístup k Vašim údajům omezený. Plný přístup k Vašim údajům je oprávněn pouze poskytovatel sociální sítě. Z tohoto důvodu může pouze poskytovatel přímo přijímat a realizovat vhodná opatření k naplnění Vašich uživatelských práv (žádost o informace, žádost o výmaz, námitka atd.). Uplatnění odpovídajících práv je tedy nejúčinnější přímo vůči příslušnému poskytovateli.

Pokud v této záležitosti stále potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat.

Práva subjektu údajů

Facebook "Dodatek správce stránky" ukazuje práva a povinnosti, které je třeba dodržovat společně s Facebookem. Najdete to pod následujícím odkazem: https://de-de.facebook.com/legal/controller_addendum

Pokud požadujete informace, předáme je Meta Platforms a požádáme Vás, abyste použili příslušný kontaktní formulář na:

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fkontaktujte%2F308592359910928 a vyplňte.

 

Níže naleznete podrobný popis příslušného zpracování údajů poskytovateli a jejich možnosti námitek (tzv. opt-out) prostřednictvím příslušných odkazů na webové stránky poskytovatelů:

Facebook (Meta, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield (tzv. štít soukromí):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Instagram (Meta, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com,

Privacy Shield (tzv. štít soukromí):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy,

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Privacy Shield (tzv. štít soukromí):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy,

Opt-Out: https://twitter.com/personalization,

Privacy Shield (tzv. štít soukromí):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 

Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, ("Pinterest") ) Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data,

Privacy Shield (tzv. štít soukromí):

 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

 

18. Informace o ochraně údajů o bdělosti (nežádoucí účinky)

Účel sběru údajů a právní základ zpracování

Pokud pacient nebo nahlašovatel (např. lékárník, lékař) nahlásí společnosti Weleda nežádoucí účinky kosmetických přípravků nebo jiné informace důležité pro ostražitost u produktu Weleda, použijeme tyto údaje výhradně pro použití a předání pro účely vigilance (účel sběru údajů).

Weleda shromažďuje a zpracovává tyto údaje, aby splnila své zákonné povinnosti (článek 6 písm. c) GDPR) (právní základ).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a zpracování hlášení (příjem a přeposílání hlášení)

 

Kosmetická kontrola:

příjem zprávy

Při hlášení do Weledy se zaznamenává: jméno, adresa, kontaktní údaje, profese (např. lékař, lékárník, pacient) hlásící osoby, iniciály, věk, pohlaví, datum narození, rok narození, životní podmínky, alergie / intolerance, užívané léky / doplňky stravy, stav kůže. V případě potřeby budou zaznamenány i další údaje, pokud jsou společnosti Weleda sděleny bez vyžádání a vztahují se k hlášení.

zpřístupnění údajů třetím stranám

Weleda je povinna hlásit národním zdravotnickým úřadům informace relevantní pro kosmetickou kontrolu (zákonná povinnost).

ukládání dat

Originály dokumentů jsou uchovávány v zabezpečené podobě v příslušné společnosti. Originály dokumentů obsahují všechny výše uvedené osobní údaje týkající se zprávy. Příchozí zprávy jsou ukládány do interní národní databáze kosmetovigilance společnosti a v pseudonymizované podobě do globální databáze kosmetovigilance společnosti.

retenční období

Veškeré informace o hlášeních o nežádoucích účincích nebo jiné informace důležité pro kosmetickou kontrolu musí být uchovávány po dobu nejméně 10 let od data uvedení poslední šarže kosmetického přípravku na trh.

 

19. Informace o ochraně údajů o reklamacích/závadách kvality

Účel sběru údajů a právní základ zpracování

V případě reklamace / vady kvality budou osobní údaje shromažďovány, uchovávány a v případě potřeby předávány z naší strany, pokud je to nezbytné pro zpracování ústní nebo písemné nespokojenosti zákazníka s produktem (reklamace) nebo vada kvality. Sběr, uchovávání a předávání se děje za účelem splnění zákonné povinnosti odpovědné osoby na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo za účelem plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a vyřizování reklamací / vad kvality (příjem a postoupení reklamace):

Vstup

Když Weleda obdrží reklamaci/závadu kvality, zaznamená se: jméno, adresa, kontaktní údaje. V případě potřeby budou zaznamenány další údaje, pokud budou společnosti Weleda sděleny bez vyžádání a týkají se reklamace / vady kvality.

Zpřístupnění údajů třetím stranám

Weleda může předávat údaje společnostem a pobočkám skupiny společností Weleda AG, obchodním partnerům nebo poskytovatelům služeb, pokud je to nutné pro splnění zákonných požadavků. Pokud jsou údaje předávány, Weleda zajišťuje, aby byly osobní údaje dostatečně chráněny. V rámci skupiny společností Weleda AG jsou stížnosti / vady kvality obdržené jednotlivými společnostmi předávány společnosti Weleda AG, Möhlerstraße 3-5, 73525 Schwäbisch Gmünd v pseudonymizované podobě.

Ukládání dat

Originály dokumentů jsou uchovávány v zabezpečené podobě v příslušné společnosti. Originály dokladů obsahují všechny výše uvedené osobní údaje o reklamaci / závadě jakosti. Došlé zprávy jsou uloženy v národní databázi společnosti. Všechny stížnosti / závady kvality obdržené jednotlivými společnostmi jsou uloženy v pseudonymizované podobě v interní databázi Weleda AG, Möhlerstraße 3-5. 73525 Schwäbisch Gmünd.

Retenční období

Údaje shromážděné k reklamaci/závadě kvality budou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu nebo do konce doby 11 let od vyřešení reklamace/závady jakosti. Údaje shromážděné pro reklamaci / závadu kvality budou poté vymazány nebo zablokovány, pokud vymazání nebude možné.

 

20. Zpracování osobních údajů při návštěvě Weleda

Weleda shromažďuje od návštěvníků prostor v sídle Weledy, Lidická 336/28, 150 00 Praha 5 údaje v rámci poskytnutého seznamu návštěvníků. Tyto údaje shromažďujeme na právním základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Weleda spočívá v ochraně vlastnických práv a ochraně zaměstnanců a návštěvníků (např. v případě evakuace). Údaje budou vymazány, jakmile přestane platit účel a nebudou předány třetím osobám.

Typ shromažďovaných dat:

• datum

• příjmení

• křestní jméno

• společnost

• dopravní prostředek

Kategorie subjektů údajů:

• návštěvníci/hosté Weledy

 

21. Integrace obsahu a služeb třetích stran

Naše internetová stránka používá obsah a služby třetích stran. Patří sem například mapy a videa poskytované Google Maps a YouTube. IP adresa musí být přenesena, aby bylo zajištěno, že tato data budou přístupná a zobrazena v prohlížeči uživatele. Poskytovatelé služeb (dále jen " poskytovatelé třetích stran") proto používají IP adresu uživatele.

Přestože se snažíme pouze o použití poskytovatelů třetích stran, kteří vyžadují pouze adresu IP k poskytnutí obsahu, nemáme žádný vliv na to, zda může být uložena IP adresa. Tento proces se může uskutečňovat mimo jiné i pro statistické účely. Pokud zjistíme, že je IP adresa ukládána, budeme Vás informovat.

 

21.1 Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou službu pro analýzu, od společnosti Google Ireland Lmited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen " Google").

Google (Universal) Analytics používá „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Soubory cookie se ukládají na Vašem zařízení. Informace zaznamenané v cookie o Vašem používání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy ve zkrácené formě) se přenášejí z Vašeho prohlížeče na server Google a tam se ukládají. Toto je přenos na servery společnosti Google LLC. s možností umístění v USA.

Tento web používá Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tato konfigurace služby webové analýzy zajišťuje anonymizaci Vaší IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímé osobní reference. Google zkracuje Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server provozovaný společností Google LLC. v USA a tam zkrácená. V případę takové odchylky se toto zpracování provádí v souladu s čl. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů za účelem optimalizace a marketingu.

V našem zastoupení společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, ke generování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa přenesená v rámci Google (Universal) Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit konfigurací Vašeho prohlížeče. V tomto případě bychom však rádi upozornili, že ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google. To je možné instalací následujícího pluginu prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz. Tento odkaz můžete použít k nastavení souboru cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování údajů službou Google Analytics na tomto webu. Tento opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, musíte znovu kliknout na tento odkaz: Deaktivujte Google Analytics. Další informace o Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=en

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Pokud existuje zákonný požadavek, získali jsme Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsané možnosti námitky.

 

21.2 Používání DoubleClick

Tato internetová stránka využívá online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

Společnost DoubleClick používá soubory cookie pro umístění relevantních reklam pro uživatele, zlepšení přehledů o výkonu kampaně nebo zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy znovu a znovu. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenávání reklam, které jsou umístěny v tom prohlížeči, a proto jim může zabránit opakovanému zobrazení. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našeho webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Služba DoubleClick může také používat ID cookie k zaznamenání známých jako konverze, které jsou propojeny s žádostmi o reklamy. K tomu dochází, když uživatel vidí reklamu DoubleClick a později použije stejný prohlížeč k přístupu na webové stránky inzerenta a od něho něco koupí.

Podle společnosti Google soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje.

Vzhledem k používanému marketingovému nástroji Váš prohlížeč automaticky vytváří přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromažďovány pomocí tohoto nástroje společností Google, a proto Vás informujeme o tom, co víme: Integrace systému DoubleClick informuje Google, že jste se dostali do příslušné části naší online přítomnosti nebo klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni u společnosti Google a / nebo jste se nepřihlásili, poskytovatel může stále zjistit Vaši IP adresu a uložit ji.

Pokud se chcete odhlásit od tohoto postupu sledování, můžete provést deaktivaci cookies pro sledování konverzí úpravou nastavení prohlížeče k blokování souborů cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Pokud vymažete soubory cookie, toto nastavení bude vymazáno. Případně se můžete dozvědět o použití souborů cookie z Digitální reklamní aliance na adrese www.aboutads.info a odpovídajícím způsobem upravte nastavení. Nakonec můžete nastavit nastavení prohlížeče tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a rozhodli se, zda je chcete přijmout jednotlivě, zda je chcete přijmout v určitých případech, nebo zda je chcete obecně odhlásit. Pokud odmítnete přijmout soubory cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezená.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o ochraně osobních údajů týkajících se služby DoubleClick od Google naleznete na níže uvedené webové stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

21.3 Používání Google reCaptcha

Na této webové stránce používáme také funkci reCAPTCHA poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (" Google"). Tato funkce slouží především k tomu, aby rozhodla o tom, zda je vstup uskutečněn fyzickou osobou nebo nesprávně pomocí mechanického a automatizovaného zpracování. Služba zahrnuje zaslání společnosti Google IP adresu a veškeré další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR vychází z našeho oprávněného zájmu o určení individuálního záměru v činnosti na internetu a zabránění zneužití a spamu.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

21.4 Používání Mouseflow

Mouseflow používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a optimalizaci nabídky na tomto webu. Pomocí technologie Mouseflow lépe rozumíme zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času uživatelé tráví na kterých stránkách, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co nelíbí atd.), což nám pomáhá zlepšovat naši nabídku založenou na na zpětné vazbě našich uživatelů, aby se sladily Mouseflow spolupracuje s cookies a dalšími technologiemi, aby shromažďoval informace o chování našich uživatelů a jejich zařízení (zejména IP adresa zařízení (je zaznamenávána a ukládána pouze v anonymní podobě), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení) , informace o používaném prohlížeči, umístění (pouze země), preferovaný jazyk používaný k prohlížení našich webových stránek). Mouseflow ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Tyto informace nepoužívá Mouseflow ani my k identifikaci jednotlivých uživatelů ani se neslučují s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mouseflow zde.

Proti ukládání uživatelského profilu a informací o Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Mouseflow a nastavení sledovacích cookies Mouseflow na jiných webových stránkách můžete vznést námitku kliknutím na tento odkaz pro odhlášení.

 

21.5 Používání Google Maps

Na této webové stránce používáme také Google Maps (API) poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen " Google"). Google Maps jsou webové služby, které zobrazují interaktivní mapy, aby zobrazovaly vizuální reprezentace geografických informací. Tato služba slouží k tomu, aby Vám ukázala naší polohu, a usnadňuje Vám se k nám dostat.

Když přistupujete k podstránkám obsahujícím integrované Google Maps, informace o Vašem používání naší webové stránky (například IP adresa) jsou odesílány na servery Google v USA a uloženy tam. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni do uživatelského účtu poskytovaného společností Google nebo nemáte uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, Vaše data jsou přímo přiřazena k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla přiřazena k Vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Každé takové vyhodnocení vzniká v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR na základě legitimního zájmu společnosti Google o umísťování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo založených na potřebách svých webových stránek. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto profilů využití. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na Google.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Pokud nesouhlasíte s tím, že v budoucnu budou Vaše údaje předávány společnosti Google v souvislosti s používáním Google Maps, můžete úplně deaktivovat webovou službu Google Maps tak, že vypnete aplikaci JavaScript v prohlížeči. Google Maps a mapy zobrazené na těchto webových stránkách se již nebudou moci používat.

Podmínky používání společnosti Google můžete zobrazit na adrese:

https://policies.google.com/terms?hl=cs. Další podmínky používání Map Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs_CZ/help/terms_maps.html

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete na webových stránkách Google ("Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google"): https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

21.6 Používání nástrojů retargetingu

Na naší webové stránce http://www.weleda.cz/ používáme technologii retargetingu. Retargeting používáme ke kategorizaci uživatelů webových stránek do skupin uživatelů. V závislosti na uživatelské skupině pak adresujeme návštěvníkům webových stránek na jiných webových stránkách nebo v aplikacích personalizovanou reklamou týkající se našich produktů a služeb.

K tomu používáme následující produkty, které nám poskytovatelé služeb dodávají:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

 

21.6.1 'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

'Facebook Custom Audience' a 'Facebook Pixel' jsou produkty společnosti Meta Platform Inc., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (" Facebook"). Naše webové stránky používají ´Facebook Pixel´od Facebook, který vytváří přímé spojení se servery Facebook. Skutečnost, že jste navštívili naši webovou stránku, je tedy přenášena na server Facebook. Facebook přidělí tyto informace Vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook, pokud máte takový účet a jste do něj přihlášeni. Pokud navštívíte jiné webové stránky, které používají službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´, jsou tyto informace také propojeny s Vaším uživatelským účtem. Nemůžeme však vidět, které jiné webové stránky navštívíte. Pokud nejste uživatel Facebooku, nebo když nejste přihlášeni k uživatelskému účtu na Facebooku při návštěvě naší webové stránky, návštěva naší webové stránky není přiřazena k uživatelskému účtu Facebook.

Další informace o ochraně Vašeho soukromí na Facebooku naleznete v rámci pravidel ochrany soukromí Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Zvláště můžete spravovat obsah a informace, které jste sdíleli prostřednictvím Vašeho používání Facebooku prostřednictvím 'Activity log' tool nebo si jej stáhněte z Facebooku prostřednictvím 'Download your data' tool.

 

21.6.2 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' a 'Google Dynamic Remarketing' jsou produkty společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen " Google"). Naše webové stránky používají pixel poskytovaný Google, který vytváří přímé spojení se servery Google. Skutečnost, že jste navštívili naši webovou stránku, je tedy přenášena na server Google. Google tyto informace spojuje s jediným identifikátorem, který je uložen na Vašem koncovém zařízení ve formě souboru cookie nebo je poskytován Vaším koncovým zařízením ("Advertising ID" na smartphonech). Pokud navštívíte jiné webové stránky, které rovněž používají " Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing ", jsou také propojeny s Vaším jedinečným identifikátorem. Nemůžeme však vidět, které další webové stránky navštívíte.

 

21.6.3 Nástroje pro Opt-out

Můžete se kdykoli odhlásit od používání nástrojů retargetingu na naší webové stránce pro jeden nebo více nástrojů. K tomu použijte následující odkazy:

opt-out) odhlášení od 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'

opt-out) odhlášení od 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

Pro každý nástroj ukládáme cookie opt-out na Vaše koncové zařízení, které je platné neomezeně dlouho. Pokud používáte naši internetovou stránku s různými koncovými zařízeními, musíte se odhlásit od používání nástrojů pro retargeting pro každé koncové zařízení, protože nemůžeme přiřadit více koncových zařízení jednotlivým návštěvníkům. Odhlášením ukončíte integraci popsaných pixelů a nebude probíhat žádná výměna dat se službou Facebook nebo Google.

Personalizovanou reklamu můžete také deaktivovat přímo v reklamních sítích. Další informace naleznete přímo na webových stránkách Google a Facebook.

 

21.7 Používání Olapic

Na této webové stránce používáme Olapic k zobrazení obsahu vytvářeného uživateli. Pro více informací si přečtěte všeobecné obchodní podmínky společnosti Olapic: https://tos.olapic.com/weleda-cz/

 

21.8 Používání Facebook Plugin

Druh a rozsah zpracování

Na naše webové stránky jsme integrovali komponenty Facebook plugin. Facebook Plugin je služba společnosti Meta Platforms Ireland Limited a nabízí nám možnost agregovat obsah z platformy sociálních médií a zobrazovat jej na našich webových stránkách.

Když přistoupíte k tomuto obsahu, vytvoříte spojení se servery Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, čímž se přenese Vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. . Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti pluginu Facebooku.

Pokud je uživatel registrován u Meta Platforms Ireland Limited, může plugin Facebooku přiřadit prohlížený obsah k profilu.

Účel a právní základ

Používání služby je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu o poskytování obsahu nezávislého na platformě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Meta Platforms Ireland Limited. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro plugin Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

21.9 Používání Google Ads

Druh a rozsah zpracování

Na náš web jsme integrovali Google Ads. Google Ads je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited za účelem zobrazování cílené reklamy uživatelům. Google Ads používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k vyhodnocování chování uživatelů a rozpoznávání uživatelů.

Google Ads shromažďuje informace o chování návštěvníků na různých webech. Tyto informace slouží k optimalizaci relevance reklamy. Kromě toho Google Ads poskytuje cílenou reklamu založenou na profilech chování a geografické poloze. Vaše IP adresa a další identifikační prvky, jako je váš uživatelský agent, budou předány poskytovateli.

Pokud jste registrováni u služby Google Ireland Limited, může Google Ads přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste registrováni u Google Ireland Limited nebo jste se nepřihlásili, poskytovatel může zjistit a uložit Vaši IP adresu a další identifikátory.

V takovém případě budou Vaše údaje předány provozovateli Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účel a právní základ

Vaše údaje zpracováváme pomocí Google Ads za účelem optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

 

21.10 Používání Google CDN

Druh a rozsah zpracování

Používáme Google CDN ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek. Google CDN je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, která na našem webu funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN).

CDN pomáhá rychleji poskytovat obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistoupíte k tomuto obsahu, vytvoříte spojení se servery Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, čímž se přenese Vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Google CDN.

Účel a právní základ

Síť pro doručování obsahu je využívána na základě našich oprávněných zájmů, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

 

21.11 Používání Google Fonts

Druh a rozsah zpracování

K poskytování písem pro naši online nabídku používáme písma Google od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Chcete-li získat tato písma, připojte se k serverům Google Ireland Limited, které přenesou Vaši IP adresu.

Účel a právní základ

Google Fonts používáme na základě našich oprávněných zájmů, tedy zájmu na jednotném poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

21.12 Používání Google Tag Manager

Druh a rozsah zpracování

Používáme Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Správce značek Google se používá ke správě značek webových stránek prostřednictvím rozhraní a umožňuje nám řídit přesnou integraci služeb na našich webových stránkách.

To nám umožňuje flexibilně integrovat další služby pro vyhodnocování přístupu uživatelů na naše webové stránky.

Účel a právní základ

Google Tag Manager je používán na základě našich oprávněných zájmů, tedy zájmu o optimalizaci našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro Správce značek Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

21.13 Používání Pinterest CDN

Druh a rozsah zpracování

Pinterest CDN používáme ke správnému doručování obsahu našich webových stránek. Pinterest CDN je služba poskytovaná společností Pinterest Inc., která funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) na našich webových stránkách.

CDN pomáhá rychleji poskytovat obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistoupíte k tomuto obsahu, vytvoříte spojení se servery Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké, čímž se přenese Vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Pinterest CDN.

Účel a právní základ

Síť pro doručování obsahu je využívána na základě našich oprávněných zájmů, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Pinterest Inc. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro Pinterest CDN: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

 

21.14 Používání Pinterest Conversation Tag

Druh a rozsah zpracování

Pinterest Conversion Tag od společnosti Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké používáme k vytváření takzvaných vlastních publik, tedy k segmentaci skupin návštěvníků naší online nabídky, určení konverzních poměrů a jejich následné optimalizaci. K tomu dochází zejména při interakci s reklamami, které jsme umístili na Pinterest Inc.

Účel a právní základ

Vaše údaje zpracováváme pomocí Pinterest Conversion Tag za účelem optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba uložení

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji Pinterest Inc. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro značku konverze Pinterest: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

 

21.15 Používání Seznam Sklik 

Služba Seznam Sklik je reklamní službou, kterou provozuje společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 (dále jen "Seznam") a je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.sklik.cz/. Služba Seznam Sklik umožňuje realizovat reklamu cílenou na klíčová slova. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty nebo služby, naše reklamy v reklamní síti Seznamu. Podmínky zpracování dat službou Seznam Sklik naleznete zde: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/#ochrana_spotrebitele

 

22. Zabezpečení dat

Bohužel přenos informací přes internet není nikdy 100% bezpečný, takže nemůžeme zaručit bezpečnost dat přenášených na naši internetovou stránku přes internet.

Používáme však technické a organizační opatření k ochraně našeho webu před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo distribucí Vašich dat neoprávněnými osobami.

Vaše osobní údaje jsou předávány zejména v šifrované podobě. Pro tento účel používáme kódovací systém SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

 

23. Práva subjektů údajů

Pokud jste považováni za subjekt údajů podle čl. 4 odst. 1 GDPR, máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podle GDPR následující práva.

 

Právo na potvrzení a přístup

V souladu s podmínkami čl. 15 GDPR máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, právo kdykoliv a bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům uloženým správcem a právo na jejich kopii.

 

Právo na opravu

V souladu s podmínkami čl. 16 GDPR máte právo požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím příslušného prohlášení.

 

Právo na výmaz

V souladu s podmínkami čl. 17 GDPR máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu, pokud se použije některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR a zpracování není nezbytné.

 

Právo na omezení zpracování

V souladu s podmínkami čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování, pokud platí jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR.

 

Právo na přenositelnost údajů

V souladu s podmínkami čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat uvedené údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, při dodržení dalších podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

 

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat svůj souhlas, který nám byl vydán k zpracování osobních údajů kdykoli s účinkem do budoucna. Prosíme, abyste adresovali Vaše odvolání souhlasu na kontakty uvedené výše.

 

Právo vznést námitku

V souladu s podmínkami čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud jsou splněny podmínky pro účinnou námitku, již nemáme dovoleno zpracovávat takové údaje.

 

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Bez ohledu na jakýkoli jiný opravný prostředek z hlediska správního nebo soudního řízení máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě, v němž pobýváte, ve kterém pracujete nebo v němž došlo k podezření z porušení, pokud věříte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje specifikace GDPR.

 

24. Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány následujícím způsobem.

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb v Nizozemsku. To je nezbytné pro provoz webu a pro založení, realizaci a zpracování stávající uživatelské smlouvy a je to možné i bez Vašeho souhlasu.

Údaje se také předávají, pokud máme právo nebo povinnost předávat údaje v důsledku právních předpisů a / nebo nařízení orgánů nebo soudů. To může zahrnovat zejména zpřístupnění informací pro účely trestního stíhání, reakce na mimořádné události nebo uplatňování práv duševního vlastnictví.

Pokud jsou Vaše údaje předávány poskytovateli služeb v nezbytném rozsahu, mají přístup pouze k Vašim osobním údajům v rozsahu, který je nutný k plnění jejich povinností. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, zejména s GDPR.

Kromě výše uvedených okolností nebudeme Vaše údaje předávat třetím osobám bez Vašeho souhlasu. Zejména nebudeme předávat žádné osobní údaje subjektu ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

 

25. Doba uchovávání osobních údajů

Pokud jde o dobu uchovávání, vymažeme osobní údaje, jakmile jejich uložení již není vyžadováno k plnění původního účelu a přestaly platit všechny zákonné lhůty uchovávání údajů. Zákonné lhůty uchovávání jsou konečným kritériem pro definitivní dobu uchovávání osobních údajů. Po uplynutí této lhůty se příslušné údaje rutinně smažou. Pokud se použijí doby uchovávání, zpracování je omezeno blokováním.

Vaše osobní údaje tak budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnot.

Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu po celou dobu, co bude účet aktivní. Za účelem zasílání nabídek našeho zboží budeme tyto Vaše osobní údaje zpracovávat do té doby, než si účet zrušíte nebo dokud zasílání našich nabídek neodmítnete. Pokud si zřídíte zákaznický účet a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 36 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy

• jste u nás za posledních 12 měsíců nakoupili; nebo

• jste se za posledních 6 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na office@weleda.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na office@weleda.cz.

 

26. Poznámka k poskytnutí osobních údajů subjektem údajů

Rádi bychom využili této příležitosti, abychom Vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je za určitých okolností vyžadováno zákonem (např. údaje o platbě za fakturované služby) nebo může vzniknout ze smluvních ujednání. Abyste mohli plně využívat služeb nabízených na webových stránkách, musíte s námi uzavřít příslušnou dohodu o užívání (všeobecné podmínky užití) prostřednictvím registrace. Aby mohla být tato smlouva provedena, musíte nám poskytnout určité osobní údaje (například uživatelské jméno, e-mailovou adresu), které zpracováváme jako součást plnění této smlouvy. Pokud nám tyto osobní údaje nesdělíte (neposkytnete), znemožníte tak uzavření smlouvy s Vámi, nebo pokud budou poskytnuty pouze některé, naše služby nebude možné plně poskytnout.

 

27. Doporučení a odkazy

Při přístupu na webové stránky, na které odkazujeme na našich webových stránkách, můžete být požádáni, abyste znovu zadali podrobnosti, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče apod. Tato politika ochrany osobních údajů neupravuje shromažďování, zveřejňování nebo zpracování osobních údajů třetími stranami.

Poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít svá ustanovení týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Při návštěvě webových stránek třetích stran Vám proto doporučujeme, abyste se seznámili s jejich praxí při zpracování osobních údajů před zadáním osobních údajů.

 

28. Weleda.cz Internetový obchod

Objednat si naše zboží můžete bez založení zákaznického účtu nebo s jeho založením. V případě Vašeho zájmu je vám po vyplnění požadovaných údajů založen zákaznický účet chráněný heslem. K tomu je potřeba se zaregistrovat společně s následujícími informacemi (v případě objednání našeho zboží bez registrace, tj. bez založení zákaznického účtu, od vás budeme požadovat všechny níže uvedené informace, s výjimkou hesla):

• Jméno a příjmení

• Doručovací adresa/fakturační adresa (je-li odlišná)

• E-mail

• Telefonní číslo

• Heslo

Pakliže si na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás (váš zákaznický účet obsahuje přehled minulých a probíhajících objednávek).

Výše uvedené údaje a veškeré další údaje, které poskytnete jako součást objednávky, budou zpracovávány (uchovávány, shromažďovány) za účelem splnění smlouvy. Pokud si u nás založíte zákaznický účet a nenakoupíte naše zboží, zpracováváme Vámi poskytnuté údaje za účelem správy zákaznického účtu.

Údaje potřebné k dodání zboží nebo zpracování objednávky jsou předány poskytovatelům služeb třetích stran. Jedná se o následující kategorie poskytovatelů služeb:

a) společnosti nám poskytující skladovací služby; b) přepravní společnosti; a c) společnosti zprostředkovávající Vámi zvolený způsob úhrady objednávky.

Pokud uchovávání údajů již není nutné nebo zákonné, budou vymazány.

Právním základem zpracování zde uvedených osobních údajů pro účely uvedené v tomto článku je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy těm, kteří si zakoupili v internetovém obchodě weleda.cz (e-shop) naše zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo poskytnuté telefonní číslo obchodní sdělení (např. nabídku či informaci o novinkách a slevách). K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti WELEDA nabídnout svým zákazníkům další obdobné služby. Naše obchodní sdělení (např. nabídky či informace o novinkách a slevách) Vám můžeme zaslat také poštou, přičemž pro tyto účely budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení a Vámi uvedenou adresu.  

Určitě ale nechceme nikoho obtěžovat, nebudete-li si to přát. Zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (email či sms) je proto možné zrušit jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci (emailu) nebo na konci sms. Pokud nechcete, aby vám chodila obchodní sdělení poštou, informujte nás, prosím, písemně na email office@weleda.cz. Na tento email nám můžete rovněž oznámit, že nemáte zájem o zasílání obchodních sdělení, které vám přišly emailem anebo sms zprávou.

 

29. Změny zásad ochrany osobních údajů

Neustále vyvíjíme naši webovou stránku, abychom Vám mohli poskytnout vylepšené služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme průběžně aktualizovat a upravovat, bude-li potřeba.

Nejnovější verzi našich zásad o ochraně osobních údajů můžete kdykoli získat na adrese https://github.com/weledacz/privacy_policy/blob/master/weleda_privacy_policy.md.

 

30. Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit na office@weleda.cz.

Datum: 17. 7. 2023

 

 

Prohlášení k souborům cookie

Prohlášení k souborům cookie

 

Použití souborů cookie

Naše webová stránka používá soubory cookie s cílem shromažďovat a ukládat informace o uživatelích.

 

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem datovém nosiči a ukládají určitá nastavení a data, která slouží k lepší interakci s naším systémem prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byla data odeslána, informace o stáří cookie a alfanumerický identifikační znak.

 

Proč používáme cookies?      

Cookies umožňují našim systémům rozpoznat zařízení uživatele a okamžitě přizpůsobit stránky dle předdefinovaného nastavení. Jakmile uživatel získá přístup k platformě, soubor cookie se přenese na pevný disk uživatele. Tyto soubory nám pomáhají zlepšovat obsah našich webových stránek, tak aby odpovídal preferencím uživatelů. Pokud se uživatel na naše webové stránky vrátí, soubory cookie rozpoznají jeho/její počítač a/nebo mobilní zařízení a umožní nám:

 

• ukládat informace o Vašich preferovaných aktivitách na našich webových stránkách a přizpůsobit tak jejich obsah Vašim individuálním zájmům.

• urychlit zpracování Vašich požadavků.

 

Používáme cookie soubory třetích stran, které nám pomáhají zkvalitňovat online služby a obsah našeho webu. Když navštívíte naše webové stránky, soubory cookie těchto partnerských společností (třetích stran) jsou také uloženy na pevném disku Vašeho zařízení. Tyto cookie jsou po určité době automaticky smazány.

 

Mohu kontrolovat, zda soubory cookie budou v prohlížeči používány?

Pokud nechcete, aby Vaše zařízení používalo soubory cookie, můžete kdykoliv změnit jejich nastavení. Případně můžete změnit nastavení prohlížeče, tak aby se soubory cookie na Vašem zařízení neukládaly. Mějte prosím na paměti, že pokud tak učiníte, budete moci naše webové stránky používat pouze omezeně nebo vůbec. Pokud chcete přijmout pouze naše soubory cookie a nechcete, aby se na Vašem zařízení ukládaly soubory našich partnerů a třetích stran, nastavte si ve Vašem prohlížeči „blokovat nastavení souborů cookie třetích stran“. Za použití souborů cookie třetích stran nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Používáme cookies, abychom Vám poskytli nejlepší online zážitek. Používáním našich webových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami pro soubory cookie.

Váš souhlas se týká následujících domén: cms-weledaint.hosting.onehippo.com Váš aktuální stav: Souhlas udělen: 

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Používáním našich webových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami pro soubory cookie.

Nastavení souborů cookies

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookie zlepšují a zjednodušují efektivnost webových stránek z pohledu uživatele. Funkční cookie ukládají informace o předchozích návštěvách uživatele nebo jeho heslo, umožňují přehrávání videí nebo zobrazení obsahu na sociálních sítích. Některé z těchto souborů mohou být požadovány pro správu systému, zabezpečení a ochranu proti podvodům, pro přihlášení z jedné stránky na druhou, nebo pro funkci nákupního košíku. Tyto soubory nelze blokovat, protože jsou nezbytné pro správný provoz našich webových stránek.

Název souboru cookie Popis Doba platnosti
CUSTOMER_UUID Konakart: Univerzálně jedinečný identifikátor (UUID) zákazníka je klíčem k informacím o zákazníkovi, které jsou uloženy v databázi. Ukládá se jméno zákazníka, ID uživatele, který se přihlásí jako host, preference, které zákazník má a jeho lokace. Konec relace prohlížeče
JSESSIONID Tomcat: Dočasné cookie. Ukládají se v prohlížeči jen po dobu spuštění dané relace Konec relace prohlížeče
_visitor

Hippo: Jedinou informací uloženou v tomto souboru cookie je ID návštěvníka a UUID, které samo o sobě neobsahuje žádné informace kromě identifikátoru, který umožňuje odlišit daného návštěvníka od ostatních uživatelů. Viz www.onehippo.org

Po 2 letech
_weleda_accepted_cookie Weleda: Když uživatel souhlasí se zásadami pro používání souborů cookie, tento soubor ukládá logickou hodnotu typu boolean (1/0). 5 dnů od nastavení/aktualizace
nlSubscriptions Weleda: Ukládá ID interního newsletteru, do kterého se uživatel zaregistroval nebo odmítl prostřednictvím webové stránky, a také datum události. Tento soubor cookie registruje uzavření nebo vyplnění formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru na webových stránkách, aby bylo možné nabídnout lepší uživatelský zážitek. 30 dnů od nastavení/aktualizace
weledaCookieOptInState Weleda: Tento soubor zaznamenává, zda uživatel souhlasil se zásadami pro používání souborů cookie. Neobsahuje žádné informace o uživateli. Shromažďuje informace v anonymní formě pomocí univerzálně jedinečného identifikátoru. Tento soubor cookie zůstane v počítači až do ukončení relace Tento soubor cookie zůstane v počítači i po skončení relace, dokud soubory cookie neodstraníte.
cookieNoticeRead Weleda: Tento soubor zaznamenává, zda vám byl při první návštěvě webové stránky zobrazen banner zásad pro používání souborů cookie, aby se vám nezobrazoval při další návštěvě. Shromažďuje informace v anonymní formě pomocí univerzálně jedinečného identifikátoru. Tento soubor cookie zůstane v počítači až do ukončení relace. 5 dnů od nastavení/aktualizace

Výkonnostní cookies a cookies pro marketingové účely

Tyto soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o vašem používání našeho webu a slouží nám k tomu, abychom porozuměli tomu, jak s naším webem komunikujete, abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský dojem, např. posoudit výkon našich webových stránek nebo vyzkoušet různé nápady na jejich design. Při poskytování těchto služeb můžeme spolupracovat s třetími stranami, takže tyto soubory cookie může nastavovat třetí strana.

Název souboru cookie Popis Doba platnosti
__utma Google analytics: Slouží k rozlišení uživatelů a relací. Cookie se vytvoří, když je spuštěna javascriptová knihovna a zároveň neexistují žádné __utma cookies. Cookie soubor je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Viz developers.google.com Po 2 letech od nastavení/aktualizac
__utmb Google analytics: Používá se k určení nové relace/návštěvy. Cookie se vytvoří, když je spuštěna javascriptová knihovna a zároveň neexistují žádné __utmb cookies. Cookie soubor je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Po 30 minutách od nastavení/aktualizace
__utmc Google analytics: Nepoužívá se v ga.js. Sada pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem __utmb, aby určil, zda se uživatel nacházel v nové relaci/návštěvě. Konec relace prohlížeče
__utmz Google analytics: Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics pro ukládání zdroje provozu nebo kampaně, který vedl k návštěvě uživatele.. Soubor cookie je vytvořen při spuštění knihovny javascript a je aktualizován při každém odeslání dat do Google Analytics.

Po 6 měsích od nastavení aktualizace 

__utmx Google analytics: Google Analytics: Soubor cookie, který se používá specificky pro testy a pokusy v rámci služby Analytics. Platný po dobu 18 měsíců
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Používá se k určení uplynutí testů, kterých se uživatel zúčastnil. Platný po dobu 18 měsíců
_ga Google analytics: Slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Používá se v analytics.js souborů Po 2 letech
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Používá se k omezení počtu žádostí. Používá se v analytics.js souborů Po 10 minutách
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Soubor cookie který se používá specificky pro testy a pokusy v rámci služby Google Optimize. Slouží také k určení uplynutí testů, kterých se uživatel zúčastnil. Vyprší po 90 dnech
_olapicU Olapic Inc.: Tyto soubory cookie pracují s nástrojem pro sdílení obrázků na sociálních sítích Olapic, který vlastní společnost Olapic Inc. Tyto soubory cookie sledují akce uživatelů, které nám umožňují interakci s uživateli sociálních médií. Více informací naleznete na webové stránce www.olapic.com/privacy-policy Vyprší po 4 týdnech
_atuvc cookie je vytvořena a čtena stránkou pro sdílení dat ze sociálních sítí, AddThis, pomocí JavaScriptu na straně klienta. Tím je zajištěno, že uživatel vidí aktualizovaný počet sdílení i v případě, kdy sdílí stránku a vrátí se k ní ještě před tím, než je naše cache obsahující počet sdílení aktualizována. Data z tohoto souboru cookie nejsou odesílána zpět do AddThis a jeho odstranění při deaktivaci souborů cookie způsobí neočekávané chování webové stránky. Vyprší po 2 letech
JSESSIONID Weleda:Tento soubor cookie nám umožňuje identifikovat vás jako návštěvníka webových stránek, uloží vaše ID relace a je odstraněn při zavření prohlížeče Vyprší po skončení relace

_dc_gtm_UA-(ID)

 

sid
Sklik (Seznam.cz, a.s.)

 

Sklik (Seznam.cz, a.s.)

 

Pixel Facebook (Meta Inc.)

Weleda: Tato cookie nám umožňují sledovat události a analýzy

 

 

Sledování konverzí v rámci Skliku. Jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet Sklik. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Sklik a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí.

 

Funkce remarketing. Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Sklik, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby.

 

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting). Oslovit uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky a ukazovat reklamu uživatelům, kteří již projevili zájem o naše výrobky nebo služby. Další informace o podmínkách používání a ochraně soukromí najdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Vyprší po skončení relace

 

 

30 dnů

 

540 dnů

 

180 dnů

 

nlSubscriptions Weleda: Tento soubor cookie ukládá ID uživatele, který se rozhodl pro odebírání/ zrušení odebírání našeho newsletteru a také pro záznam data, ke kterému k této akci došlo. Soubor cookie se používá ke sledování toho, zda uživatel zrušil nebo vyplnil formulář k odběru novinek z našeho webu. 30 od nastavení/aktualizace
newsletter_popup          

Weleda: Ukládá informace o tom, kdy bylo pop-up okno s nabídkou odebírání                             

newsletteru zobrazeno zákazníkovi.   

7 dní od aktualizace

 

 

 

 

mf_[session]  

Cookie první strany, s platností po dobu relace: cookie soubor pro identifikaci relace prohlížeče. 

Tento cookie soubor identifikuje relaci prohlížeče. Cookie soubor je smazán, jakmile relace skončí, tedy v okamžiku, kdy uživatel opustí stránku. 

Konec relace prohlížeče
mf_user

Cookie první strany, trvalý soubor: tento soubor kontroluje, zda je uživatel nový nebo se na stránku vrací 

Tento cookie stanoví, zda uživatel stránku navštívil již v minulosti nebo je na stránce poprvé. Toto zjistíte jednoduše pomocí přepínacího okna (yes/no) - o uživateli nebudou ukládány žádné další informace. Platnost tohoto cookie souboru je 90 dní. 

 

 

90 dní od poslední návštěvy