Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981 (dále jen „ WELEDA“)

Tyto obchodní podmínky WELEDY (dále jen „OP“) upravují v souladu s §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi WELEDOU jako prodávajícím (dále jen „ Prodávající“ nebo „WLD “) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu WLD. Internetový obchod je WLD provozován na internetové adrese https://weleda.cz/, případně pro Kupujícího, který je členem Klubu WELEDA, na internetové adrese https://klub.weleda.cz/ (obojí dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „ Webové rozhraní obchodu“).

OP se vztahují na kupujícího - spotřebitele - s doručovací adresou na území České republiky a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od WLD, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pokud vyjde najevo, že KS dle těchto OP uzavřela osoba, na kterou se tyto OP dle předchozí věty nevztahují, je WLD oprávněna od KS odstoupit.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí KS, což Kupující potvrzuje svým souhlasným prohlášením (zaškrtnutím příslušného políčka) na Webovém rozhraní. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění OP může WLD jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

1. UŽIVATELSKY ÚČET

1.1 Kupující může na základě registrace provedené na Webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „ Uživatelský účet“), jehož prostřednictvím může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může na základě registrace do klubu WELEDA provedené na Webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet Klubu WLD“; Uživatelský účet a Uživatelský účet Klubu WLD dále společně jen „ Uživatelský účet“), jehož prostřednictvím může Kupující provádět objednávání zboží.

1.2 Pro aktivaci Uživatelského účtu je nutné (i) vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře, (ii) potvrdit souhlas s podmínkami užívání Uživatelského účtu a seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů a (iii) aktivovat si Uživatelský účet prostřednictvím aktivačního linku doručeného na kontaktní e-mail určený uživatelem (tento je platný po dobu jednoho (1) dne ode dne jeho odeslání). Potvrzením tohoto linku uživatelem bude Uživatelský účet aktivován a uživatel může svůj Uživatelský účet používat po zadání svých přihlašovacích údajů (emailová adresa a heslo). Uživatelský účet je vždy založen na jednotlivého, jmenovitě registrovaného, uživatele.

1.3 Kupující je povinen při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou WLD považovány za správné. Registrace Uživatelského účtu je možná pouze pro fyzické osoby starší 16 let, přičemž každý uživatel si může zřídit pouze jeden Uživatelský účet a jeden Uživatelský účet Klubu WLD.

1.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail – elektronická adresa Kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení WLD, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.5 Uživatelský účet zpřístupňuje WLD uživateli Uživatelského účtu bezplatně a na dobu neurčitou, přičemž si vyhrazuje právo takového uživatele kdykoliv vyloučit z registrace nebo užívání bez udání důvodu, resp. přestat provozovat Uživatelský účet nebo jeho jednotlivé služby. WLD je mj. oprávněna zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné (ii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy s WLD, obchodních podmínek WLD nebo těchto podmínek užívání Uživatelského účtu. O zrušení Uživatelského účtu z důvodu dle tohoto odstavce těchto podmínek bude WLD registrovaného kupujícího informovat.

1.6 Další podmínky užívání Uživatelského účtu:

a) Kupující se zaručuje, že nebude používat žádné mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly změnit nebo poškodit funkčnost a dostupnost Uživatelského účtu nebo aplikace (jako např. hackerské útoky, útoky hrubou silou, užití či zaslání špionážního software, virů a tzv. červů). Oznámení a upozornění sdělená WLD uživateli, týkající se užívání a funkcí Uživatelského účtu nebo služeb, musí být ze strany uživatele dodržována;

b) WLD si vyhrazuje právo kdykoliv změnit funkce Uživatelského účtu, služby nebo podmínky užívání Uživatelského účtu s cílem zohlednit veškeré změny právních předpisů a výkonnostní nebo servisní nerovnováhu nebo mezeru. S novými podmínkami užívání Uživatelského účtu bude uživatel obeznámen prostřednictvím kontaktního e-mailu, přičemž nové podmínky užívání Uživatelského účtu se považují za odsouhlasené, pokud uživatel ve lhůtě 14 dnů nevyjádří svůj nesouhlas, a to v textové podobě (např. dopisem, emailem nebo faxem) na: WELEDA, spol. s r.o., Lidická 336/28, 150 00 Praha 5, telefon: 775577060, email: office@weleda.cz;

c) výmaz Uživatelského účtu anebo ukončení jedné / vícero služeb ze strany uživatele je možné realizovat kdykoliv, přičemž výmaz Uživatelského účtu má za následek, že účast na jakýchkoliv dalších službách poskytovaných v rámci Uživatelského účtu není možná.

2. INFORMACE A UZAVŘENÍ KS

2.1 Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

2.2 V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito OP a seznámení s podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách WLD je informativního charakteru a WLD není v odůvodnitelných případech povinna uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2.13 těchto OP. Tímto ustanovením není omezena možnost WLD uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.

2.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku nemůže být realizováno.

2.6 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

(dále společně jen „Objednávka“).

2.7 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Před odesláním Objednávky je Kupující rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Objednávku odešle Kupující WLD kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou WLD považovány za správné. WLD neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „ Elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření KS.

2.8 WLD je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9 Kupující má právo zrušit Objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření KS, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření KS.

2.10 Objednávku, která není se souhlasem WLD učiněna v souladu s těmito OP, je WLD oprávněna nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se Objednávka Kupujícího považuje za Objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.11 KS je uzavřena akceptací návrhu na uzavření KS ze strany WLD, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany WLD Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření KS ze strany WLD prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že WLD do 2 pracovních dnů Kupujícímu neodmítne řádně podanou Objednávku, dojde k akceptaci příslušné Objednávky zboží ze strany WLD také nejpozději uplynutím lhůty k odmítnutí Objednávky.

2.12 Pro vyloučení pochybností platí, že KS není uzavřena, pokud Objednávka Kupujícího není WLD přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že WLD není povinna uzavřít KS s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila KS či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči WLD.

2.13 WLD si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje, zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. WLD se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě KS. Stejně bude WLD postupovat v případě, pokud si Kupující zvolí osobní odběr u WLD a nevyzvedne si zboží dle své Objednávky do 5 pracovních dnů od odeslání své Objednávky.

2.14 Uzavřením KS Kupující (ať s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese:

https://www.weleda.cz/obchodni-podminky .

2.15 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLEVOVÉ AKCE

3.1 Kupující může cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS uhradit WLD způsoby, které nabízí Webové rozhraní obchodu v rámci procesu Objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech WLD, typu a množství objednaného zboží.

3.2 Všechny ceny uvedené ve Webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny včetně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Pokud je Kupující členem Klubu WELEDA a přistoupí k objednání zboží přes Uživatelský účet Klubu WLD), platí pro něj klubová kupní cena, která je o 10 % nižší (tuto klubovou kupní cenu vidí členové Klubu WELEDA u zboží po svém přihlášení do Uživatelského účtu Klubu WLD, je počítána z kupní ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty, přičemž klubová kupní cena se neuplatňuje na poštovné a balné a na zboží, které je součástí speciální nabídky; u tohoto zboží je vždy uvedeno, že se na něj klubová sleva nevztahuje). Závaznými jsou pro obě strany ceny platné v momentě odeslání Objednávky.

3.3 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit WLD také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši tak, jak jsou Kupujícím vybrány v rámci procesu Objednávky. Všechny ceny uvedené na Webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny, včetně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Závaznými jsou pro obě strany ceny platné v momentě odeslání Objednávky .

3.4 WLD nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.7 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany Webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření KS, resp. přijetí potvrzujícího e-mailu; při prodlení s úhradou kupní ceny je WLD oprávněna od příslušné KS odstoupit. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet WLD.

3.6 Pro platby Objednávky učiněné přes Webovou stránku může Kupující využít následující platební možnosti:

i) platbu debetními a kreditní kartami Mastercard, Visa, Maestro a Visa Electron;

ii) platbu na dobírku (při převzetí zboží – v hotovosti anebo platební kartou);

iii) platbu v hotovosti či platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně WLD (WELEDA Beauty & Store na adrese a v otevírací době uvedených na Webové stránce).

3.7 WLD je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.8 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.8 V případě ztráty anebo poškození zboží při přepravě, které měl Kupující dle své volby zaplatit při doručení, se WLD zavazuje Kupujícímu vystavit opravný daňový doklad podle § 42 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud se strany v individuálním případě nedohodnou jinak.

3.9 Ohledně plateb prováděných na základě KS vystaví WLD Kupujícímu daňový doklad – fakturu. WLD je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví WLD Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího. Daňový doklad v elektronické podobě je rovněž Kupujícímu k dispozici ke stažení v Uživatelském účtu.

3.10 Zboží zůstává až do úplného zaplacení Kupujícím ve vlastnictví WLD. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží, za což se považuje den předání zboží přepravní službě nebo v případě osobního odběru u WLD se za takový den považuje den předání zboží Kupujícímu.

3.11 Slevové akce (slevové kódy)

i) V průběhu vytváření Objednávky (na vyzvání v rámci procesu nákupu na Webové stránce) je Kupující oprávněn zadat kódy obsažené na slevových kódech poskytnutých WLD. Nestanoví-li WLD výslovně jinak, slevové kódy není možné uplatnit opakovaně a současně je nelze vzájemně kombinovat. Slevové kódy není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, na akční a již zlevněné zboží nebo na dárkové sety zboží WLD.

ii) V případě odstoupení od KS z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného odůvodněného vrácení zboží, zakoupeného na základě slevového kódu, Kupujícím Prodávajícímu, má Kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. WLD může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví Kupujícímu nový slevový kód.

iii) pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, Kupující je oprávněn slevový kód použít pouze před jeho uplynutím. WLD neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu slevového kódu.

iv) Slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného slevového kódu.

v) V případě, že slevový kód bude uplatněn v rozporu s OP, má WLD právo takto uplatněný slevový kód odmítnout a od uzavřené KS odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu ustanovení odst. 3.11 OP nejasnosti, platí jejich výklad stanovený WLD.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od KS odstoupit, má Kupující právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být WLD odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný WLD, jenž tvoří přílohu č. 1 OP (zde), a v takovém případě WLD Kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od KS může Kupující zasílat na adresu WELEDA Beauty & Store, Lidická 337/30, 150 00 Praha 5 či na adresu elektronické pošty WLD office@weleda.cz.

4.3 V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP se KS od počátku ruší, a to v rozsahu a ve vztahu k zboží, které chce Kupující za podmínek těchto OP vrátit WLD. Zboží musí být v takovém případě WLD vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení od KS Kupujícím, a to na adresu uvedenou v odst. 4.2 OP. V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP vrátí WLD Kupujícímu peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od Kupujícího; pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který WLD nabízí, má WLD právo vrátit Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od KS dle odst. 4.2 OP, i včetně případu, kdy Kupující takto odstoupí od KS pouze částečně, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží WLD, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4 V případě písemného odstoupení od KS se WLD zavazuje uhradit peněžní prostředky, pokud se s Kupujícím nedohodne dodatečně jinak, bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím. V případě odstoupení od KS na prodejně WELEDA Beauty & Store uvedené v odst. 4.2 OP, zavazuje se WLD uhradit peněžní prostředky, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak, způsobem, jakým je WLD od Kupujícího přijala; za tímto účelem může WLD kontaktovat Kupujícího. WLD je oprávněna vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, WLD není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující zboží WLD vrátí nebo prokáže, že jí zboží odeslal.

4.5 WLD je oprávněna jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 V případech, kdy má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, je WLD také oprávněna kdykoliv od KS odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí WLD Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7 Pokud je společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi WLD a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím WLD vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Přeprava zboží z uzavřené KS je realizována způsobem, který si Kupující zvolil v rámci procesu Objednávky.

5.2 V případě, že Ojednávka Kupujícího dosáhne hodnoty uvedené na Webovém rozhraní (lze rovněž zjistit v rámci procesu příslušné Objednávky), hradí náklady spojené s dodáním zboží WLD. U Kupujícího – člena Klubu WELEDA, který provádí svou Objednávku přes Uživatelský účet Klubu WLD, hradí náklady spojené s dodáním zboží WLD, pokud Objednávka takového Kupujícího, vycházející z klubových kupních cen zboží, které jsou o 10 % nižší, dosáhne hodnoty uvedené na Webovém rozhraní (lze rovněž zjistit v rámci procesu příslušné Objednávky).

5.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4 Je-li WLD podle KS povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 V případě, že je zboží doručováno Kupujícími prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

5.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky WLD, jsou-li WLD vydány.

5.7 WLD neodpovídá za škodu či jiné následky z důvodu prodlení s dodávkou či nedodání zboží způsobené na straně Kupujícím zvolené přepravní společnosti či za jakékoli prodlení či nedodání z důvodů okolností nezávislých na vůli WLD.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 WLD odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména WLD odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které WLD nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

ii) Kupující bere na vědomí, že WLD není u některého zboží schopna ovlivnit barevné provedení dodávaných produktů, o čemž bude Kupující v rámci detailu zboží umístěného na Webovém rozhraní obchodu informován (vyobrazení zboží je pouze ilustrativní); WLD si tak vyhrazuje právo dodat Kupujícímu pouze zboží v aktuálně dostupném barevném provedení;

iii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití WLD uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iv) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

v) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

vi) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou WLD způsobila porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením KS, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní zboží;

d) odstoupit od KS.

6.5 Kupující sdělí WLD, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu WLD; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li WLD vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od KS odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení KS dle odst. 6.6 OP.

6.6 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením KS, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od KS, může WLD dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může WLD odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li WLD vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu WLD.

6.7 Kupující nemůže odstoupit od KS, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující WLD, co ještě vrátit může, a dá WLD náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 6.2 OP, může Kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od KS. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od KS odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od KS nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu WLD nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že WLD nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.9 Ustanovení odst. 6.2 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.10 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se WLD zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti).

6.11 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující bere rovněž na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží mj. skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.

6.12 Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u WLD na adrese její provozovny ( WELEDA Beauty & Store, Lidická 337/30, 150 00 Praha 5 , adresa elektronické pošty: office@weleda.cz, telefon: 775 577 060).

6.13 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

6.14 Pro reklamace může Kupující využít reklamační formulář přístupný zde. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností WLD za vady může upravit reklamační řád WLD.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 WLD není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KS je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy . WLD pro vyřešení nastalé situace doporučuje Kupujícímu pro případ jakékoliv stížnosti nejdříve využít kontaktů WLD, které jsou uvedeny v odst. 9.4 OP.

7.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

7.5 Kupující se zaručuje, že při využívání Webového rozhraní obchodu nebude používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly změnit nebo poškodit funkčnost a dostupnost Webového rozhraní obchodu (jako např. hackerské útoky, útoky hrubou silou, užití či zaslání špionážního software, virů a tzv. červů). Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků WLD a který je v souladu s jeho určením. Oznámení a upozornění sdělená Prodávajícím Kupujícímu, týkající se užívání a funkcí v rámci Webového rozhraní obchodu nebo služeb, musí být ze strany Kupujícího dodržována.

7.6 Obsah Webové stránky je vytvářen a spravován pečlivě a svědomitě. WLD však nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. WLD zároveň neodpovídá a distancuje se od obsahu internetových stránek třetích stran umístěných na přímých nebo nepřímých propojeních; WLD za tyto stránky neručí, jakož neručí ani za cizí obsah, a odpovědnost leží na poskytovateli těchto internetových stránek, pokud zákon nestanoví jinak. Jakékoliv ručení v souvislosti s užitím informací nebo s důvěrou v jejich správnost je vyloučeno za předpokladu, že není prokázána úmyslná nebo nedbalá správa ze strany WLD. Závazné informace o zboží jsou takové, které jsou uvedené na jeho obalu při doručení. Totéž platí i pro majetkovou škodu, která je způsobena poruchou software, jakož i pro případný ušlý zisk.

7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ŮDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Principy zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce zde.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v Objednávce.

9.2 Informace o realizovaných Objednávkách a uzavřených KS jsou archivovány ve Webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

9.3 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.4 Kontaktní údaje WLD: WELEDA, spol. s r.o., Zákaznický servis, Praha 5, Lidická 337/30, PSČ 150 00, adresa elektronické pošty office@weleda.cz, telefon 775577060.

9.5 Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.6 Součástí OP je její příloha, a to vzorový formulář pro odstoupení od KS.

9.7 Tyto OP jsou platné a nabývají účinnosti dnem 9. 2. 2021.