Obchodní podmínky

společnosti WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981 (dále jen „WELEDA“)

Tyto obchodní podmínky WELEDY (dále jen „OP“) upravují v souladu s §         1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi WELEDOU jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“ nebo „WLD “) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu WLD. Internetový obchod je WLD provozován na internetové adrese https://weleda.cz/, případně pro Kupujícího, který je členem Klubu WELEDA, na internetové adrese https://klub.weleda.cz/ (obojí dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 

OP se vztahují na kupujícího - spotřebitele - s doručovací adresou na území České republiky a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od WLD, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí KS. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce a KS lze uzavřít v českém jazyce.

Objednávky zboží ze strany Kupujícího se řídí OP ve znění účinném v okamžiku objednávky. Znění OP může WLD jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

1. UŽIVATELSKY ÚČET

1.1 Kupující může na základě registrace provedené na Webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet zákazníka“), jehož prostřednictvím může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může na základě registrace do klubu WELEDA provedené na Webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet Klubu WLD“; Uživatelský účet zákazníka a Uživatelský účet Klubu WLD dále společně jen „Uživatelský účet“), jehož prostřednictvím může Kupující provádět objednávání zboží.

1.2 Bližší informace týkající se registrace, Uživatelských účtů samotných a podmínek jejich užívání naleznete zde (pro Uživatelský účet zákazníka) a zde (pro Uživatelský účet Klubu WLD), přičemž s podmínkami užívání Uživatelských účtů Kupující vyjadřuje souhlas svým aktivním jednáním v rámci registrace.  

 

2. INFORMACE A UZAVŘENÍ KS

2.1 Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého Uživatelského účtu. V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2. 2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách WLD je informativního charakteru a WLD není povinna uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2.9 těchto OP. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost WLD uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování mimo Českou republiku nemůže být realizováno. V případě, kdy WLD nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve Webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od KS Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od KS Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty OP, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží WLD uhradit.

2.5 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

(dále společně jen „Objednávka“).

 

2.6 Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku Kupující dokončí kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“, čímž Kupující podá (odešle) WLD závaznou nabídku na nákup zboží obsaženého v nákupním košíku. Od tohoto okamžiku Kupující již Objednávku ani údaje v ní nemůže měnit, v opačném případě je potřeba co nejdříve kontaktovat zákaznický servis WLD (viz kontakty níže).  WLD po jejím obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem přijetí jeho závazné nabídky na e-mail Kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“), přičemž toto potvrzení nepředstavuje závazné přijetí nabídky Kupujícího na nákup zboží obsaženého v nákupním košíku ze strany WLD.

2.7 WLD je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 KS je uzavřena závazným přijetím (akceptací) nabídky Kupujícího na nákup zboží obsaženého v nákupním košíku ze strany WLD, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání samostatného emailu, kterým WLD potvrdí odeslání zboží ze strany WLD Kupujícímu. Přílohou tohoto potvrzujícího emailu ze strany WLD jsou rovněž i tyto VOP (ve formátu .pdf).

2.9 WLD si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat (zrušit Objednávku), a to zejména v případě, že Webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje, zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. WLD se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě KS. Stejně bude WLD postupovat v případě, pokud si Kupující zvolí osobní odběr u WLD a nevyzvedne si zboží dle své Objednávky do 5 pracovních dnů od odeslání své Objednávky.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLEVOVÉ AKCE

3.1 Kupující může cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS uhradit WLD způsoby, které nabízí Webové rozhraní obchodu v rámci procesu Objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech WLD, typu a množství objednaného zboží. Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt zde (způsoby plateb) a zde (způsoby dodání).

3.2 Pokud je Kupující členem Klubu WELEDA a přistoupí k objednání zboží přes Uživatelský účet Klubu WLD, platí pro něj klubová kupní cena, která je o 10 % nižší (tuto klubovou kupní cenu vidí členové Klubu WELEDA u zboží po svém přihlášení do Uživatelského účtu Klubu WLD, je počítána z kupní ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty, přičemž klubová kupní cena se neuplatňuje na poštovné a balné a na zboží, které je součástí speciální nabídky; u tohoto zboží je vždy uvedeno, že se na něj klubová sleva nevztahuje). Rozhodujícími jsou ceny uvedené při odeslání Objednávky, přičemž společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit WLD také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši tak, jak jsou Kupujícím vybrány v rámci procesu Objednávky. 

3.3 WLD nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.5 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany Webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření KS, resp. přijetí potvrzujícího e-mailu; při prodlení s úhradou kupní ceny je WLD oprávněna od příslušné KS odstoupit. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet WLD.

3.5 WLD je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.7 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.6 Ohledně plateb prováděných na základě KS vystaví WLD Kupujícímu daňový doklad – fakturu. WLD je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví WLD Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na E-mail kupujícího. Daňový doklad v elektronické podobě je rovněž Kupujícímu k dispozici ke stažení v Uživatelském účtu.

3. 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě, že Kupující uhradí celou kupní cenu za objednané zboží před jeho dodáním, přechází na Kupujícího vlastnické právo v okamžiku, kdy mu bude umožněno se zakoupeným zbožím nakládat.

3. 8. Slevové akce (slevové kódy)

i) V průběhu vytváření Objednávky (na vyzvání v rámci procesu nákupu na Webové stránce) je Kupující oprávněn zadat kódy obsažené na slevových kódech poskytnutých WLD. Nestanoví-li WLD výslovně jinak, slevové kódy není možné uplatnit opakovaně a současně je nelze vzájemně kombinovat. Slevové kódy není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, na akční a již zlevněné zboží nebo na dárkové sety zboží WLD.

ii) V případě odstoupení od KS z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného odůvodněného vrácení zboží, zakoupeného na základě slevového kódu, Kupujícím Prodávajícímu, má Kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. WLD může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví Kupujícímu nový slevový kód.

iii) pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, Kupující je oprávněn slevový kód použít pouze před jeho uplynutím. WLD neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu slevového kódu.

iv) Slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného slevového kódu.

v) V případě, že slevový kód bude uplatněn v rozporu s OP, má WLD právo takto uplatněný slevový kód odmítnout a od uzavřené KS odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu ustanovení odst. 3.8 OP nejasnosti, platí jejich výklad stanovený WLD.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (KS) A JEHO NÁSLEDKY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od  smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám nebo od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4. 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od KS odstoupit, má Kupující právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

i) poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné Objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo

ii) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo

iii) první dodávku zboží, je-li v KS ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Kupující odstoupí od KS včas, pokud v uvedené lhůtě odešle WLD prohlášení o odstoupení od KS (pro jeho platnost je nezbytné, aby bylo doručeno druhé straně, tj. WLD). Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný WLD, jenž tvoří přílohu OP (zde). Odstoupení od KS může Kupující zasílat na adresu Weleda Store, Lidická 337/30, 150 00 Praha 5 či na email WLD: office@weleda.cz.

4.3 Zboží musí být WLD vráceno Kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to na adresu uvedenou v odst. 4.2 OP. Pro případ odstoupení od KS Kupujícím WLD Kupujícímu vrátí veškeré od něj přijaté platby; pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který WLD nabízí, má WLD právo vrátit Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s navrácením zboží WLD (poštovné) nese Kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. WLD nemůže přijmout zboží, které jí bylo vráceno jinak než na základě práva na odstoupení od KS.

4.4 V případě písemného odstoupení od KS uhradí WLD zpět Kupujícímu příslušnou částku stejným způsobem platby, kterou bylo Kupujícím uhrazeno zakoupené zboží, pokud se s Kupujícím nedohodne výslovně jinak. V případě odstoupení od KS na prodejně WELEDA Beauty & Store (viz odst. 4.2 OP), WLD uhradí příslušnou částku, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak, způsobem, jakým ji WLD od Kupujícího přijala; za tímto účelem může WLD kontaktovat Kupujícího. WLD může Kupujícímu odmítnout vrátit příslušnou částku do doby, než Kupující doručí zboží WLD zpět nebo prokáže, že zboží WLD odeslal, a to podle toho, co nastane dříve. Kupující je povinen uschovat potvrzení o odeslání zboží, protože ho WLD může požadovat k prokázání toho, že Kupující zboží odeslal.

4.5 WLD je oprávněna jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, zejména ztrátu hodnoty zboží, pokud taková ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím způsobem jiným než nezbytným pro ověření jakosti, vlastností a funkčnosti zboží.

4.6 V případech, kdy má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, je WLD také oprávněna kdykoliv od KS odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí WLD Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7 Pokud je společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi WLD a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím WLD vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Přeprava zboží z uzavřené KS je realizována způsobem, který si Kupující zvolil v rámci procesu Objednávky.

5.2 V případě, že Objednávka Kupujícího dosáhne hodnoty uvedené na Webovém rozhraní (lze zjistit v rámci procesu příslušné Objednávky), hradí náklady spojené s dodáním zboží WLD. U Kupujícího – člena Klubu WELEDA, který provádí svou Objednávku přes Uživatelský účet Klubu WLD, hradí náklady spojené s dodáním zboží WLD, pokud Objednávka takového Kupujícího, vycházející z klubových kupních cen zboží, které jsou o 10 % nižší, dosáhne hodnoty uvedené na Webovém rozhraní (lze zjistit v rámci procesu příslušné Objednávky).

5.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4 Je-li WLD podle KS povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Není-li ujednán jiný čas plnění, WLD odevzdá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření KS, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc (zboží) v čase uvedeném v předchozí větě, náleží WLD úplata za uskladnění v obvyklé výši.

5.5 V případě, že je zboží doručováno Kupujícímu prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

5.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky WLD, jsou-li WLD vydány.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 WLD odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména WLD odpovídá Kupujícímu, že věc:

i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

ii) je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž WLD souhlasila; a

iii) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

6.3 WLD odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

i) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

ii) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná WLD nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže WLD prokáže, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření KS upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

iii) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a

iv) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které WLD Kupujícímu poskytla před uzavřením KS.

Ustanovení odst. 6.3 OP se nepoužije v případě, že WLD Kupujícího před uzavřením KS zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání KS výslovně souhlasil.

6.4 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

6.5 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující WLD vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se WLD zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti). Kupující bere rovněž na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží mj. skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.

6.6 Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. WLD může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.7 WLD odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme WLD věc na vlastní náklady.

6. 8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od KS, pokud:

i) WLD vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s odst. 6.7 OP;

ii) se vada projeví opakovaně;

iii) je vada podstatným porušením KS; nebo

iv) je z prohlášení WLD nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

6.9 Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od KS (ve smyslu odst. 6.8 OP); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od KS, WLD vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co jí Kupující prokáže, že věc odeslal.

6.10 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není rovněž opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.11 Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u WLD na adrese její provozovny (WELEDA Beauty & Store), Lidická 337/30, 150 00 Praha 5, email: office@weleda.cz, telefon: 775 577 060). WLD Kupujícímu vydá při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se WLD s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě; po marném uplynutí této lhůty může Kupující od KS odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. WLD rovněž vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.12 Pro reklamace může Kupující využít reklamační formulář přístupný zde. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností WLD za vady může upravit reklamační řád WLD.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje WLD prostřednictvím elektronické pošty, přičemž takové stížnosti lze zasílat na email: office@weleda.cz. Informaci o jejím vyřízení zašle WLD Kupujícímu emailem. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou stanovena.

7.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KS je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz či spor lze řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

7.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

7.5 Kupující se zaručuje, že při využívání Webového rozhraní obchodu nebude používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly změnit nebo poškodit funkčnost a dostupnost Webového rozhraní obchodu (jako např. hackerské útoky, útoky hrubou silou, užití či zaslání špionážního software, virů a tzv. červů). Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků WLD a který je v souladu s jeho určením. Oznámení a upozornění sdělená Prodávajícím Kupujícímu, týkající se užívání a funkcí v rámci Webového rozhraní obchodu nebo služeb, musí být ze strany Kupujícího dodržována.

7.6 Obsah Webové stránky je vytvářen a spravován pečlivě a svědomitě. WLD však nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. WLD zároveň neodpovídá a distancuje se od obsahu internetových stránek třetích stran umístěných na přímých nebo nepřímých propojeních; WLD za tyto stránky neručí, jakož neručí ani za cizí obsah, a odpovědnost leží na poskytovateli těchto internetových stránek, pokud zákon nestanoví jinak. Jakékoliv ručení v souvislosti s užitím informací nebo s důvěrou v jejich správnost je vyloučeno za předpokladu, že není prokázána úmyslná nebo nedbalá správa ze strany WLD. Závazné informace o zboží jsou takové, které jsou uvedené na jeho obalu při doručení. Totéž platí i pro majetkovou škodu, která je způsobena poruchou software, jakož i pro případný ušlý zisk.

7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ŮDAJŮ

8.1 Informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce zde.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na email uvedený v Uživatelském účtu či uvedený Kupujícím v Objednávce.

9.2 Informace o realizovaných Objednávkách a uzavřených KS jsou archivovány ve Webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

9.3 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.4 Kontaktní údaje WLD: WELEDA, spol. s r.o., Zákaznický servis, Praha 5, Lidická 337/30, PSČ 150 00, email: office@weleda.cz, telefon: 775577060.

9.5 Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.6 Součástí OP jsou její přílohy, a to vzorový formulář pro odstoupení od KS a vzorový reklamační formulář.

9.7  Tyto OP jsou platné a nabývají účinnosti dnem 11. 7. 2023, přičemž nahrazují znění OP ze dne 11.1.2023, které si můžete zobrazit zde.

 

Ke stažení:

Reklamační formulář

Formulář pro odstoupení od smlouvy