Podmínky užívání uživatelského účtu Klubu WELEDA

Podmínky užívání uživatelského účtu Klubu WELEDA

u společnosti WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, IČO: 41195078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981 (dále jen „WLD“) umístěného na internetové adrese

https://klub.weleda.cz/ (dále jen „Webová stránka“)

 

 1. Kupující může na základě registrace do Klubu WLD provedené na Webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet Klubu WLD“), jehož prostřednictvím může kupující provádět objednávání zboží.

 

2. Pro aktivaci Uživatelského účtu Klubu WLD je nutné (i) vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře, (ii) potvrdit souhlas s podmínkami užívání Uživatelského účtu Klubu WLD a seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů a (iii) aktivovat si Uživatelský účet Klubu WLD prostřednictvím aktivačního linku doručeného na kontaktní e-mail určený kupujícím (tento je platný po dobu jednoho (1) dne ode dne jeho odeslání). Potvrzením tohoto linku uživatelem bude Uživatelský účet Klubu WLD aktivován a uživatel může svůj Uživatelský účet Klubu WLD používat po zadání svých přihlašovacích údajů (emailová adresa a heslo). Uživatelský účet Klubu WLD je vždy založen na jednotlivého, jmenovitě registrovaného, uživatele.

 

3. Kupující je povinen při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu Klubu WLD je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu Klubu WLD a při objednávání zboží jsou WLD považovány za správné. Registrace Uživatelského účtu Klubu WLD je možná pouze pro fyzické osoby starší 16 let, přičemž každý uživatel si může zřídit pouze jeden Uživatelský účet Klubu WLD.

 

4. Přístup k Uživatelskému účtu Klubu WLD je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail – elektronická adresa Kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu Klubu WLD a není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet Klubu WLD nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení WLD, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5.Uživatelský účet Klubu WLD zpřístupňuje WLD uživateli Uživatelského účtu Klubu WLD bezplatně a na dobu neurčitou, přičemž si vyhrazuje právo takového uživatele kdykoliv vyloučit z registrace nebo užívání bez udání důvodu, resp. přestat provozovat Uživatelský účet Klubu WLD nebo jeho jednotlivé služby. WLD je mj. oprávněna zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Klubu WLD, a to zejména v případě, kdy (i) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné (ii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy s WLD, obchodních podmínek WLD nebo těchto podmínek užívání Uživatelského účtu Klubu WLD. O zrušení Uživatelského účtu Klubu WLD z důvodu dle tohoto odstavce těchto podmínek bude WLD registrovaného kupujícího informovat.

6. Obsah Webové stránky je vytvářen a spravován pečlivě a svědomitě. WLD však nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. WLD zároveň neodpovídá a distancuje se od obsahu internetových stránek třetích stran umístěných na přímých nebo nepřímých propojeních; WLD za tyto stránky neručí, jakož neručí ani za cizí obsah, a odpovědnost leží na poskytovateli těchto internetových stránek, pokud zákon nestanoví jinak. Jakékoliv ručení v souvislosti s užitím informací nebo s důvěrou v jejich správnost je vyloučeno za předpokladu, že není prokázána úmyslná nebo nedbalá správa ze strany WLD. Závazné informace o zboží jsou takové, které jsou uvedené na jeho obalu při doručení. Totéž platí i pro majetkovou škodu, která je způsobena poruchou software, jakož i pro případný ušlý zisk.

7. Další podmínky užívání Uživatelského účtu Klubu WLD:

a. Kupující se zaručuje, že nebude používat žádné mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly změnit nebo poškodit funkčnost a dostupnost Uživatelského účtu Klubu WLD nebo aplikace (jako např. hackerské útoky, útoky hrubou silou, užití či zaslání špionážního software, virů a tzv. červů). Oznámení a upozornění sdělená WLD uživateli, týkající se užívání a funkcí Uživatelského účtu Klubu WLD nebo služeb, musí být ze strany uživatele dodržována;

b. WLD si vyhrazuje právo kdykoliv změnit funkce Uživatelského účtu Klubu WLD, služby nebo podmínky užívání Uživatelského účtu Klubu WLD s cílem zohlednit veškeré změny právních předpisů a výkonnostní nebo servisní nerovnováhu nebo mezeru. S novými podmínkami užívání Uživatelského účtu Klubu WLD bude uživatel obeznámen prostřednictvím kontaktního e-mailu, přičemž nové podmínky užívání Uživatelského účtu Klubu WLD se považují za odsouhlasené, pokud uživatel ve lhůtě 14 dnů nevyjádří svůj nesouhlas, a to v textové podobě (např. dopisem, emailem nebo faxem) na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.8 níže;

c. výmaz Uživatelského účtu Klubu WLD anebo ukončení jedné / vícero služeb ze strany uživatele je možné realizovat kdykoliv, přičemž výmaz Uživatelského účtu Klubu WLD má za následek, že účast na jakýchkoliv dalších službách poskytovaných v rámci Uživatelského účtu Klubu WLD není možná.

 

8. Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo žádosti, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

 

WELEDA, spol. s r.o., Lidická 336/28, 150 00 Praha 5

telefon: 775 577 060

email: office@weleda.cz