Nadace Pro půdu nabízí pozemky drobným zemědělcům, podmínkou je ekologické hospodaření.

Sucho, eroze, utužená půda nebo chemické postřiky - to je stav většiny orné půdy v Česku. Nadace Pro půdu to chce změnit. Kupuje půdu pro drobné zemědělce s podmínkou, že budou hospodařit ekologicky tak, aby byla půda zdravá, živá a úrodná..

Paradox pronajímané půdy

Typickým jevem České republiky je “paradox pronajímané zemědělské půdy”. To znamená, že zemědělská půda je rozdělena do mnoha malých pozemků, které vlastní v některých případech i více majitelů. Pozemky jsou roztroušené a příliš malé pro individuální hospodaření, chybí přístupové cesty a také vztah vlastníků k této půdě. Tato situace vlastníky dovádí k nutnosti najímání pozemků velkými zemědělskými podniky. Studie ČZÚ zjistila, že právě vysoká fragmentace zemědělských pozemků vede k velkým stejnorodým krajinným celkům, které jsou náchylnější k erozi a snižují biodiverzitu. Nakonec nezbývá nic jiného než na nich hospodařit průmyslovým způsobem. 

 

Drobní agroekologičtí zemědělci mohou být řešením této situace. Malé ekologické farmy nevyužívají těžkou techniku, která způsobuje utužení půdy, svými menšími zemědělskými plochami tříští velké půdní bloky, hospodaří k půdě šetrnými způsoby a také nabízí své produkty rovnou místním obyvatelům. Drobní zemědělci jsou na rozdíl od velkých zemědělských podniků také ti, kteří jsou s půdou v denním kontaktu, takže zde vzniká osobní vztah zemědělce k půdě. Nicméně, dostat se k půdě pro ně není jednoduché.  Přístup k půdě jim znemožňují bariéry jako úbytek půdy způsobený urbanizací a developerskými záměry, zkupování půdy spekulanty pro účely obchodování a také koncentrace pozemků v držbě velkých zemědělských podniků.

Půda je živý organismus a ne majetek

Otázku vztahu k půdě si pokládá právě Nadace Pro půdu. Půda je stejně jako vzduch nebo voda dar, který je podmínkou pro život lidí na této planetě. Zajišťuje lidem základní životní potřeby. To znamená, že umožňuje produkovat potraviny, zadržuje vodu, tvoří životní prostor rostlinám, živočichům i člověku. Zároveň tato 2 800 miliónu let stará substance je plná života - okem neviditelných půdních mikroorganismů. V jedné hrsti je těchto mikroorganismů více než je lidí na naší planetě. Šetrná péče o půdu tedy spočívá zejména v podpoře tohoto půdního života, zvyšování množství humusu v půdě, předcházení utužení, vodní a větrné erozi a také udržování a obnovování krajinných prvků. Tyto postupy jsou součástí ekologického zemědělství, které je založené na hospodaření bez využití agrochemie, s důrazem na biodiverzitu, zdravou půdu a etický přístup k zvířatům.

 

Ekologicky se hospodaří na 13% rozlohy české zemědělské půdy. Cílem Nadace Pro půdu je podíl ekologicky obhospodařované půdy zvyšovat zpřístupněním půdy pro drobné agroekologické zemědělce, tím chránit půdu před degradací a spekulací a také rozvíjet vztah lidí k půdě jako k živému organismu. V této chvíli Nadace Pro půdu spravuje 475 a půl hektaru, které jsou obhospodařovány ekologicky s důrazem na zdraví půdy a krajiny. Na těchto pozemcích hospodaří nadační zemědělci, se kterými je nadace pravidelně v kontaktu. Nadace Pro půdu garantuje šetrnou péči tím, že navštěvuje tyto pozemky, provádí půdní zkoušky a nabízí nadačním zemědělcům odborné poradenství, jak kvalitu půdy zlepšovat.  

,,Zjišťuju, že panuje taková narace, že půda je neobnovitelný zdroj. V podstatě jenom ubývá. A tím pádem se sleduje, jestli neubývá moc rychle. Je nárok na to, aby ubývala pomaleji. Ale kdyby se to vzalo opačně. Půda no jasně, dáš tam kompost z hnoje nebo ze zbytků, zelený hnojení. Vždyť té půdy může být víc a víc.” vysvětluje svůj přístup zemědělec Vojta Veselý.

V praxi to probíhá tak, že se na Nadaci Pro půdu obracejí drobní zemědělci, kteří nemají finanční prostředky na nákup půdy či chtějí mít jistotu, že půda zůstane v dobré péči třeba i po skončení jejich činnosti. Nadace tedy pozemky vybrané zemědělcem koupí a propachtuje za pro zemědělce příznivou cenu a za podmínek společně dohodnuté ekologické péče o půdu. Z pachtovného realizuje další nákupy půdy pro zemědělce, kteří se na ni obrací. Takto koupila a propachtovala půdu třeba pro Biostatek Valeč zemědělce Vojty Veselého. 

Zjistit více informací o Nadaci pro půdu

Vzdělávací farma Konipas

Ještě těžší je situace pro začínající zemědělce, kteří chtějí ekologicky hospodařit. Podle našeho průzkumu, který jsme realizovali v červenci 2019 jsou největší bariéry pro založení ekologické farmy finance, následuje nedostatek dovedností a také se často objevuje situace žádných vhodných zemědělských pozemků v okolí. Kontinuita, kdy se zemědělské umění předávalo v rodině je pryč a do hospodaření se pouští lidé i z nezemědělských rodin či absolventi oborů zemědělství bez reálných zkušeností. 

Velkým projektem Nadace Pro půdu je vzdělávací farma Konipas, která má za cíl podpořit zájemce o ekologické zemědělství v začátcích. ,,Konipas je inkubační farma pro lidi, kteří mají zájem o zemědělství a chtějí vybudovat vlastní malou farmu a živit se zemědělstvím. V průběhu stáže si stážisté vyzkouší hospodařit pod dohledem zkušeného farmáře a v budoucnu by v ideálním případě měli dostat k dispozici kus půdy, kde budou moct hospodařit sami dříve, než si pořídí vlastní farmu.” vysvětluje hlavní myšlenku Martin Rosenbaum. Jedinečností tohoto projektu je kromě šetrného ekologického hospodaření také moderní využití koní pro práce na zemědělské půdě.

Zjistěte více o vzdělávací farmě Konipas

Nadace Pro půdu spolupracuje s mezinárodní sítí podobných organizací

Přístup k půdě pro drobné agroekologické zemědělce je téma také v zahraničí. Neziskové organizace nejčastěji spravují půdu formou nadací, fondů či družstev. Tyto organizace se sdružují do sítě Access to Land, jejíž členem je i Nadace Pro půdu. ,,Síť A2L propojuje iniciativy, díky kterým ukazuje, že je možné se vydat jinými cestami a že navzdory spekulacím s půdou, obrovským zemědělským podnikům, monokulturám a navzdory politické a finanční nechuti, je v kterémkoliv místě možné obnovit či udržet agroekologické rodinné farmy.” vysvětluje smysl sítě Access to Land její zakladatel - Sjoerd Wartena z francouzské organizace Terre de Liens. Mezi další členy patří například německá organizace Die Agronauten, rumunská Eco Ruralis či skotská Scottish Farm Land Trust. 

 

,,Nadace Pro půdu je pro nás v Rumunsku inspirací, jak vybudovat iniciativu přístupu k půdě, která dobře funguje a slouží potřebám malých zemědělců v dnešní ekonomice. Lidé z Nadace Pro půdu jsou spolehliví partneři, na které se můžeme v našich společných projektech spolehnout a také se na ně kdykoliv obrátit o radu či podporu. “ shrnuje spolupráci s Nadací Pro půdu Brindusa Birhala z rumunských organizací Eco Ruralis a ALPA. 

 

 

Zdroj: https://nadacepropudu.cz/