Příroda

Jak může každý z nás přispět k ochraně klimatu?

Jak krok za krokem snížit dopad na životní prostředí

Co si představit pod pojmem „klimatická neutralita“? Jak se může stát výrobek klimaticky neutrálním? Jak vypočítat uhlíkovou stopu ziskových společností? A co může udělat pro snížení vlastní uhlíkové stopy každý z nás? Přečtěte si odpovědi nejen na tyto otázky.

Klimaticky neutrální – co to vlastně znamená?

Klimatickou neutralitu si můžeme přestavit jako rovnováhu. Emise skleníkových plynů, mezi které patří např. oxid uhličitý nebo metan, by měly být ve stejném měřítku pohlcovány z atmosféry do tzv. propadů uhlíku, což jsou přírodní rezervoáry pohlcující uhlík. Aby se dosáhlo čistých nulových emisí, musí být všechny emise poškozující klima odstraněny z ovzduší.

Klimatickou neutralitu můžeme vypočítat, nikoli měřit

Pod pojmem „klimatická neutralita“ si můžeme představit matematický údaj. Pravdou je, že existuje jen velmi málo výrobků a služeb, které mohou být označeny za 100% klimaticky neutrální. Protože i regionálně vypěstovaná jablka se po sklizení a zabalení musí do obchodů nějak dopravit, nejčastěji nákladním vozem nebo traktorem. V životním cyklu výrobku se všechny tyto faktory sčítají.

Klimaticky neutrální tedy znamená, že u výrobku nebo služby buď čistě matematicky nevznikají žádné skleníkové plyny, nebo že je z atmosféry pohlceno přesně stejné množství skleníkových plynů, jaké je do ní vypouštěno. Jinými slovy: doprava jablek představuje + CO₂, zatímco schopnost jabloní absorbovat skleníkové plyny z ovzduší značí – CO₂. Teoreticky by tato rovnice mohla vycházet 0. Klimaticky neutrální podnikání nebo životní styl znamená, že se naše emise ovlivňující klima v důsledku naší činnosti nezvyšují. Nikoliv však, že se musí nutně snížit.

Jak se mohou výrobky nebo služby stát klimaticky neutrálními?

Na velký zájem veřejnosti pružně reaguje řada firem, které začaly nabízet klimaticky neutrální výrobky a služby. V případě ovoce či nábytku situaci usnadňují stromy, jež jsou nejen zdrojem vstupních surovin, ale zároveň také pohlcovačem oxidu uhličitého. Za klimaticky neutrální se ale čím dál častěji prezentují i letecké společnosti, přestože se jejich provoz bez vypouštění škodlivých emisí neobejde. Aby mohl být let klimaticky neutrální, musí letecká společnost kompenzovat stejné množství skleníkových plynů, které do ovzduší uniklo při spalování paliva.

Ve Weledě nechceme jít cestou kompenzací, místo toho měníme naši podnikatelskou činnost k lepšímu.

Co je propad uhlíku?

Propad uhlíku je přírodní rezervoár, který absorbuje a ukládá uhlík – jsou to především lesy, půda a oceány. Prozatím neexistuje uměle vytvořený způsob, jenž by dokázal pohltit významné množství CO₂.

Společnost Weleda si tuto nenahraditelnou moc přírodního bohatství uvědomuje, proto se ho snaží chránit, mimo jiné i ekologickým hospodařením ve svých biodynamických zahradách. Řada vědeckých studií prokázala, že ekologicky obstarávaná půda je schopná pohltit více uhlíku než zemina zasažená konvenčním zemědělstvím. K přechodu na ekologický způsob hospodaření vybízíme i naše pěstitelské partnery na celém světě, kterým se změnou přístupu aktivně pomáháme. Podporujeme také smysluplné projekty, jako je Nadace pro přežití orangutanů na Borneu (BOSF), která spolupracuje s indonéskými občany na ochraně ohrožených orangutanů a na zachování jejich životního prostředí, včetně obnovy lesů a zavlažování tropického deštného pralesa.

Jak moc jsem klimaticky neutrální?

Být klimaticky neutrální není vůbec snadné. Nemluvíme totiž jen o zřejmých aktivitách, jako je vytápění domácností, létání letadlem nebo jízdu autem. Na internetu najdete hned několik praktických „uhlíkových“ kalkulaček, díky nimž lépe odhadnete svou osobní klimatickou stopu a zjistíte šikovné tipy, jak emise CO₂ v každodenním životě snížit: např. kolik masa jíst, jakého poskytovatele veřejných služeb vybrat, jak efektivněji cestovat pěšky, na kole nebo vlakem, a mnoho dalšího. Každý z nás může něco udělat. Stačí přehodnotit své spotřební návyky a otevřít se novým možnostem.

Dalším způsobem, jak snížit svůj dopad na životní prostředí, je podpořit iniciativy chránící klima. A že jich je spousta. Liší se především kvalitou projektů, které buď kompenzují emise CO₂, nebo se přímo zasazují o jejich snížení. Ty lepší z nich se kromě ochrany klimatu snaží prospět i místním obyvatelům. Mezi uznávané známky kvality patří např. „Gold Standard“.

324000
g ekvivalentu CO₂ připadá v průměru na jednoho cestujícího v letadle, které urazí vzdálenost přibližně 500 kilometrů.
12300
g ekvivalentu CO₂ připadá na 1 kg hovězího masa, které má na klima největší dopad ze všech druhů mas.
1700
g ekvivalentu CO₂ se v průměru vyprodukuje při výrobě 1 kg tofu. Konzumace tofu tak ve srovnání s červeným masem vychází z pohledu produkce skleníkových plynů mnohem lépe.
4500000
g ekvivalentu CO₂ připadá v Německu na osobu ročně v důsledku používání internetu, a to včetně online nakupování. Tato hodnota je nižší v zemích, které svým občanům poskytují energii z udržitelných zdrojů. Nižší produkce ekvivalentu CO₂ je například ve Švýcarsku.

Co je ekvivalent CO₂?

Vliv skleníkových plynů na klima se vyjadřuje v ekvivalentech CO₂ (CO₂ e).

Klimatická stopa společnosti

Každá společnost, která něco vyrábí, musí nakoupit suroviny, zpracovat je v hotové výrobky, ty pak zabalit a dopravit do obchodů. Každá z těchto činností vyžaduje energii, zdroje a služby.

Při výpočtu klimatické stopy společnosti se emise rozdělují do tří oblastí:

  • Oblast 1: Přímé emise. Spadají sem emise skleníkových plynů vyprodukované samotnou společností, např. při výrobě tepla nebo jízdě služebním automobilem.
  • Oblast 2: Nepřímé emise. Jde především o nakupovanou energii. Nepřímé emise plynou z procesů, které společnost využívá, ale které vznikají mimo ni, například v elektrárně. Ve Weledě tvoří emise z oblastí 1 a 2 přibližně 1 % CO₂.
  • Oblast 3: Ostatní nepřímé emise. Ty vznikají v rámci celého dodavatelského řetězce společnosti. Zahrnují emise skleníkových plynů vyprodukované při pěstování a dodávkách surovin, při balení, distribuci i při likvidaci odpadu. Spadají sem také emise CO₂ způsobené služebními cestami, finančními investicemi, výplatami mezd, dojížděním do práce a daněmi. Jde o širokou kategorii činností a není vždy v silách společnosti je ovlivnit. Ve Weledě tvoří tyto emise 99 %.

Jak vypadá klimaticky neutrální společnost?

Pojem „klimaticky neutrální společnost“ není definován zákonem, v současné době se ale připravuje mezinárodní norma ISO 14068 pojmenovaná „Řízení skleníkových plynů a související činnost – Uhlíková neutralita“. Cílem této normy je poskytnout jasnou definici pojmu „klimatická neutralita“, díky čemuž bude zajištěna transparentnost a nestrannost při posuzování toho, jaký vliv mají jednotlivé podniky na klima.

Firmy se často označují za CO₂ neutrální (případně klimaticky neutrální) tehdy, když za a) v rámci své činnosti neprodukují škodlivé emise, nebo za b) emise skleníkových plynů nějakým způsobem kompenzují. Potíž je však v tom, že se mezi tyto posuzované emise počítají obvykle jen ty z oblasti 1 a 2, tedy plynoucí z přímé činnosti společnosti. Emise z oblasti 3, jež berou v potaz celý dodavatelský řetězec, nemusí společnost nutně kompenzovat, aby se mohla prohlásit za „klimaticky neutrální“. Tato oblast je totiž vymezena velmi široce.

Být klimaticky neutrální je velmi ambiciózní cíl. Jako zákazníci bychom si měli nejprve ověřit, v jakých oblastech se firma prohlašuje za klimaticky neutrální a zda poskytuje transparentní a ověřitelné informace o své klimatické strategii.

Společnost Weleda se při posuzováních emisí skleníkových plynů řídí standardem mezinárodní iniciativy Greenhouse Gas Protocol. Více informací se dozvíte na www.ghgprotocol.org.

 

Když Weleda v roce 1921 vstoupila na trh, změna klimatu ještě nebyla tématem rezonujícím společností. Odpovědné hospodaření v souladu s přírodou ale ano. Dnes můžeme spojit obojí: hospodaření beroucí v potaz klima a náš závazek vůči biodiverzitě a zdravé půdě
Dr. Stefan Siemer, vedoucí oddělení udržitelnosti ve společnosti Weleda.

Weleda je od roku 2021 v oblastech 1 a 2 klimaticky neutrální

Od roku 1921, kdy byla Weleda založena, se svět změnil. Dnes čelíme velkým výzvám: změně klimatu, úbytku biodiverzity i zdrojů, obrovskému množství odpadu a vysokým emisím skleníkových plynů. Ve Weledě chceme být, stejně jako naši zakladatelé, průkopníky. V našich firemních cílech a hodnotách je totiž udržitelnost, biodiverzita, zdravá půda a ochrana klimatu hluboce zakořeněna.

Během roku 2021 se společnost Weleda stala klimaticky neutrální v oblastech 1 a 2. Dosáhli jsme toho prostřednictvím celé řady opatření. Od června 2021 využíváme v sídle společnosti ve Švýcarsku ze 100 % energii z obnovitelných zdrojů, a to i pro energeticky náročné výrobní procesy:  využíváme zelenou elektřinu, topíme dřevní štěpkou, pomocí fotovoltaiky (metoda přeměny slunečního záření na elektřinu) si vyrábíme vlastní elektřinu, pro vytápění a chlazení využíváme geotermální energii a ve výrobě používáme bioplyn. 

Uhlíková stopa všech poboček společnosti Weleda činí přibližně 10 000 tun ekvivalentu CO₂ ročně. To odpovídá standardům Greenhouse Gas Protocol pro oblast 1 a 2.

Pracujeme také na zlepšení naší klimatické stopy v oblasti 3. Příkladem může být naše konstantní zvyšování podílu recyklovaných materiálů v obalech či snížení hmotnosti balení tím, že upouštíme od zbytečných výplní a pokud to jde, tak i vnějších obalů, jako jsou krabičky. Na našem úsilí být lepší se podílejí všichni zaměstnanci Weledy, kteří v roce 2020 ujeli na kole nebo ušli pěšky 107 386 kilometrů v rámci programu „Bike to Weleda“.

Naše produkty budou od roku 2022 klimaticky neutrální

Náš dopad na životní prostředí je úzce spjat s našimi produkty – tzv. uhlíková stopa produktů (PCF) činí za celou Weledu přibližně 100 000 tun ekvivalentu CO₂ ročně, včetně energií a emisí spojených s obaly, surovinami, reklamními materiály a dopravou zboží. Chceme, aby nákupem produktů od Weledy mohli zákazníci aktivně chránit klima. A začneme s tím hned! Od roku 2022 jsou všechny produkty Weledy klimaticky neutrální – abychom toho dosáhli, musíme každý rok snížit přibližně 100 000 tun ekvivalentu CO₂ kdekoliv to půjde a zároveň kompenzovat to, co sami nemůžeme ovlivnit. Jak to děláme? Jsme efektivnější, využíváme energii z obnovitelných zdrojů a především skrze iniciativy a projekty pracujeme na snížení emisí u všech našich dodavatelů. Čím lepší totiž budeme my a naši partneři, tím lépe pro klima.

Weleda daruje 1 % ročního obratu na ochranu životního prostředí

Pokud jde o klima, naše odpovědnost nekončí v továrně nebo po zabalení produktů. Pokud chceme něco významného změnit, musíme pro ochranu klimatu udělat víc – a s tím souvisí i naši zákazníci, zaměstnanci a v neposlední řadě finance. Od roku 2022 budeme investovat 1 % ročního celosvětového obratu do ochrany klimatu, biodiverzity a půdy.