Všeobecné obchodní podmínky společnosti WELEDA, spol. s r.o.

WELEDA, spol. s r.o. je dceřinnou společností  mezinárodní firmy Weleda AG, se sídlem ve švýcarském Arlesheimu. Je výhradním dovozcem kontrolované přírodní kosmetiky a dietetik této firmy. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s §273 Obchodního zákoníku postup při uzavírání kupních smluv mezi společností WELEDA, spol. s r.o. jako prodávajícím a maloobchodem jako kupujícím

1.      Vznik kupní smlouvy

  1. 1.1.   Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.
  2. 1.2.   Objednávka musí být vyhotovena písemně.
  3. 1.3.   Objednávku lze doručit prodávajícímu osobně, poštou, faxem, prostřednictvím elektronické pošty.
  4. 1.4.   Objednávka musí být označena obchodním jménem kupujícího v plném znění dle obchodního či živnostenského rejstříku, identifikačním číslem, místem dodání objednaného zboží. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží, datum objednávky, podpis oprávněné osoby. K první objednávce přikládá kupující kopii ŽL či výpisu z OR.

2.      Nabytí vlastnického práva ke zboží

2.1.   Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.

2.2.   Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání částky závazku kupujícího na účet prodávajícího nebo den předání částky v hotovosti zástupci společnosti WELEDA, spol. s r.o.

2.3.   Kupující nabývá vlastnické právo po zaplacení zboží i v případě, že prodávající není jeho vlastníkem.

2.4.   Částka musí být při převodu na účet prodávajícího označena variabilním symbolem shodným s variabilním symbolem uvedeným na faktuře, přiložené ke zboží.

3.      Předmět kupní smlouvy

3.1.   Předmětem kupní smlouvy jsou kosmetické přípravky a doplňky výživy firmy Weleda AG, dále informační a propagační materiály Weleda, jakož i literatura vztahující se  k předmětům prodeje.

4.      Ceny a jejich úhrada

4.1.   Kupní cena (VC, velkoobchodní cena) je dána ceníkem prodávajícího, platným v den přijetí objednávky společností WELEDA, spol. s r.o.

4.2.   Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem na účet prodávajícího.

4.3.   Při úhradě objednávky v hotovosti v den předání zboží a při zásilce zboží na dobírku, získává kupující slevu z celkové ceny zboží ve výši 3%. Podmínkou pro udělení slevy je cena objednávky vyšší než 3.000,- Kč bez DPH.

4.4.   Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující povinen uhradit cenu dodaného zboží do 18 dnů ode dne vystavení faktury.

4.5.   Pro první tři objednávky vyžaduje prodávající vždy úhradu v hotovosti nebo jsou objednávky zaslány na dobírku.

4.6.   Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti den úhrady ceny objednávky do rukou zástupce společnosti WELEDA, spol. s r.o; při platbě poštovní poukázkou den vyplacení částky firmě WELEDA, spol. s r.o.; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.   V případě opožděné úhrady je prodávající oprávněn si účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den prodlení.

4.8.   V případě prodlení úhrady dodá prodávající další zboží pouze proti  platbě ceny v  hotovosti či na dobírku. V tomto případě zaniká nárok na slevu dle odst. 4.3. V případě prodlení úhrady po zaslání 2. upomínky budou veškeré dodávky zboží pozastaveny do doby vyrovnání závazků.

5.      Dodání zboží

5.1.   Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního přepravce.

5.2.   Náklady na poštovné a balné hradí prodávající, přesáhne-li hodnota objednávky částku 3.000,- Kč bez DPH.

5.3.   Při objednávkách o hodnotě nižší než 3.000,- Kč bez DPH, účtuje prodávající navíc paušální částku 121,- Kč         k úhradě poštovného a balného.

5.4.   Zboží, jehož objednávku obdrží prodávající do 16.00 hodin, předá zpravidla následující pracovní den, nejpozději však do dvou pracovních dnů  České poště nebo jinému smluvnímu přepravci.

5.5.   Po předchozím ujednání je možné, aby kupující vyzvedl objednané zboží v sídle společnosti WELEDA, spol. s r.o. nebo ve skladu společnosti WELL PACK, s.r.o. na adrese Pražská 148, Sadská, 289 12.

6.      Doklady vztahující se ke zboží

6.1.   Prodávající dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury-daňového dokladu.

7.      Obaly zboží

7.1.   Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky.

7.2.   Na české etiketě je uvedena úplná deklarace složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou.

7.3.   Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku ve formátu mm.rrrr a šarže konkrétního produktu.

7.4.   Prodávající prohlašuje, že jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění dle §13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO-KOM a.s., pod klientským číslem EK-F00025558.

8.      Kvalita zboží

8.1.   Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data minimální trvanlivosti výrobku.

8.2.   Předpokladem je dodržení přiměřených skladovacích podmínek pro produkty Weleda: teplota v rozmezí 5-25°C, výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu světlu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním.

8.3.   Není-li výslovně uvedeno jinak, prodávající neuvádí do oběhu výrobky Weleda s exspirační lhůtou kratší 9 měsíců pro standardní velikosti a 6 měsíců pro tzv. malá balení – tj. balení 10ml, resp. 20ml.

8.4.   Přípravky Weleda jsou vyráběny z čistých přírodních látek. Tyto vykazují rok od roku v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových i barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

8.5.   Přípravky Weleda neobsahují syntetické konzervační látky. Po otevření je doba jejich trvanlivosti přiměřeně omezená, prodlužuje se uchováváním v chladu.

8.6.   Prodávající zajistí přiměřené zabalení výrobků Weleda pro přepravu.

9.      Vady zboží a nároky z nich vyplývající

9.1.   Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží nejpozději do 3 dnů od dodání, co do počtu a druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případných závad na kvalitě zboží.

9.2.   Případně zjištěné nedostatky je povinen okamžitě, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží nahlásit prodávajícímu.

9.3.   Při dodávce jiného než objednaného zboží či  množství zboží, zajistí prodávající v dohodě s kupujícím na vlastní náklady přiměřenou nápravu: výměnu či vrácení zboží, vystavení dobropisu, nové faktury. Obdobně postupuje u zboží, jež bylo dodáno v rozporu s odst. 8.3.

9.4.   Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží způsobené přepravcem.

9.5.   Skryté vady zboží a vady, na které se vztahuje záruka jakosti a jsou zjištěny později, je kupující povinen nahlásit nejpozději do 14 dnů od zjištění vady.

9.6.   Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením okolností prodeje, uchovávání a používání vadného přípravku.

9.7.   Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný, poskytne přiměřenou slevu nebo obratem uhradí cenu výrobku. Způsob náhrady za vadný výrobek určuje prodávající.

9.8.   Lhůta pro posouzení vad zboží je 14 dnů od předání vadného produktu a podkladů o okolnostech závady.

10.    Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

10.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

10.3. Všeobecné obchodní podmínky společnosti WELEDA, spol. s r.o. nabývají účinnosti dnem 1. června 2010 a nahrazují znění ze dne 1.7.2004.

WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Lidická 336 / 28, 150 00 Praha 5 - Anděl. Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981. IČO 411 95 078. Bankovní účet č. 508048101/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Štefánikova 22, 150 00 Praha 5.